S. Nagy Katalin

NAP-HOLD-ARC

Chagall, a szerelem festője [1991 nyár]

NAP-HOLD-ARC

A szerelem — a család- és gyermekábrázoláshoz hasonlóan — ké­sőn jelenik meg a képzőművészetben. Változatos szeretkezési je­lenetek a görög vázafestészetben is gyakoriak; a szex, minden változatában, kedvelt témája a római szobrászoknak, freskófes­tőknek, de ez más. A szerelem két ember magánügye. Az indivi­dualizálódás, a személyiség értékké válása, az ember elkülönülési jogának tiszteletben tartása kell ahhoz, hogy a szerelem egyáltalán ábrázolható legyen a képzőművészetben.

Rejtetten és szemérmesen persze meg-megjelenik a szerelem a képeken, hiszen az ószövetségi Jákob és Ráchel története szerelmi történet, a házasságon belüli erotika és a családi rend kitüntetett példázata, s ha nem is túl gyakran, de ábrázolják keresztény mozaikokon és középkori zsidó kódexekben is (például a velencei San Marco). Ráchel csábító szépsége és szelídsége még Istent is féltékennyé teszi. Berry herceg imádságos könyvében (1411) a február hónapnál a paraszt mellett a tűz körül jelen van a ház asszonya, Charles d’Angoulème-nél (ugyancsak a februárnál), miközben a férfi kezét melengeti a tűznél, felesége a rokkát pergeti, és az április hónap ábrázolása a szerelmi törvényszék témája: úrnő és imádója egy fallal körülvett kertben látható. A velencei dózsepalota egyik oszlopfőjén, a „menyegzői oszlopon” (Venturi szerint 1424-ből) menyegzői szertartás látható: meztelenül feksze­nek az ágyban. Hasonló ágyjelenetek a 14. századi olasz festészetben is találhatók, ahol inkább a lakberendezés, az ágyhuzat gondos megfestése hangsúlyos, mint az egymás mellett meglehetősen szemérmesen fekvő házastársak.
kedvenc téma
A középkorban visszaszorított magánélet a 16., s főleg a 17. században válik végre kedvenc témájává a festőknek és még inkább a metszetek készítőinek. A 14. században rögzültek s a 18. századig szinte változatlanok maradtak az ikonográfiai jegyek, amelyek az emberi életkor 3. szakaszát, a „szerelem korát” igyekeztek bemutatni, menyegzőket, ifjak s leányok sétáját, a szép ifjú párt. A kalendáriumok kedvelt témája a májusi esküvő, s még inkább a májusfát, az ifjúság s a tavasz ünnepének jelképét tartó ifjú. A sokáig viselkedési mintákat adó Erasmus (1526) beszél az udvarlásról, a szerelemről, mint ahogy a lovagkori költészet óta is folytonos téma a lírában a szerelem. Az európai képzőművészetben a szerelem sokáig áttételes formában van jelen (Mária imádása).

A 17. századi házastársi portrék első bizonyítékai a fokozatosan kialakuló polgári családmodellnek, a férfi és a nő kizárólagos és egyedül legitim szexuális kapcsola­tának, gazdasági egységének és a modern kiscsalád (szülők és gyerekek) megteremtődésének. Kivételnek tekinthető az a boldog, nevetős, ragyogó kettős portré, amelyen az ifjú házas Rembrandt vidáman demonstrálja együvé tartozását Saskiával. Csaknem szerelmi kép, szokatlanul nyíltan vállalja érzelmeit! Ellentétben a sok intim németalföldi belső térrel, ahol az otthonosságot a tárgyak, s a fénnyel átitatott tér hordozza (Vermeer, Hooch), az emberek meglehetősen tartózkodóak, fegyelmezettek.

Rembrandt: Önarckép Saskiával

Rembrandt: Önarckép Saskiával

A testiség s az intimitás felszabadításában nagyot lép előre a késő barokk, a rokokó festészet. A szerelem azonban még távol van Rubens mitologikus nőitől, de a meztelenség — ha nem is a mindennapiságban, hanem az ideák, mítoszok világában — már vállalható, és Botticellitől, Giorgionétől, Rubensen át las­san közeledik a szerelem lehetséges ábrázolásáig. Rubens nem a hatalmas, érzéki­ségtől duzzadó meztelen nőiben és férfiaiban teszi meg a Chagallhoz, a hozzánk közeledő lépést, hanem a feleségével közös szelíd, kettős önarcképében, a gyengéd együvé tartozás érzékeltetésével.
hétköznapi jelenetek
Gainsborough és főként Watteau az igazi újítók. Abban a mozdulatban, ahogy a Reggeli sétán (1785) a libbenő, fodrozódó, a fák ágaival azonos ritmusban meg­rebbenő ruhájú fiatal nő ujjaival megkapaszkodik a melankolikus, elmélyülten fi­gyelő ifjú férj karjában, s ahogy a bozontos, vidám kutya rájuk néz, ebben már ott a szerelem lényegének felismerése. Pedig Gainsboroughnál is általában még az udvarlás a fontos — vagy a kihívás, felkínálkozás, a lehetőség a szerelemre. A gáláns Watteau-nál is inkább ez a lebegés, a bevezetés a vonzódás, a titok jelenik meg, tehát mindaz, amiből lehetne szerelem, de többnyi­re megmarad a kaland, a távolságtartó csevej, az andalgás és ábrándozás szintjén (Hinta, 1709, A zavarbahozó, 1706, A távlat, 1714). Témává válhat a csók (Fragonard), s már nem kell mitológiai ürügy, mint Tizianónak, Coreggiónak, hogy a meztelen női test bemutatható legyen. Hétköznapi jelenetek sorakoznak: öltözés, vetkőzés, vendégfogadás még az ágyban fekve — a 18. századi festészet a zárt ajtók mögé kukucskál. A nemiség játékos évődése — s ez sem kevés — kimondja, hogy a szexualitás mint az ember természetes funkciója hozzátartozik a hétköznapi léthez, s tiltakozik a rejtegetés, a tilalmak, a korlátozás ellen.

Az ember hasadtságának, test és lélek kettéválasztásának, a nyilvánosságnak ki­alakított én és a belső én közötti átjárhatatlanság megszüntetésében, lebontásában a képzőművészek közül Chagall teszi meg, amit Freud a pszichoanalízis, az álomfejtés, az ösztönmegnyilvánulások, a „felettes én” és a „tudattalan” kölcsönhatásának kimunkálásával. Chagallnak nagy utat kellett bejárnia: egy provinciális, elmaradott, feudális orosz kisvá­rosból, a perifériáról a modern festészet centrumába, a századelő világvárosába, Párizsba kerül. A halárus, nyolcgyermekes, igen egyszerű családból származó ifjú feleségül vesz egy gazdag, nagypolgári, rendkívüli intellektusú nőt. Chagallt gyerekkori alapélménye a babonás, misztikus chaszidizmushoz, szerel­me, az asszimilálódott, nagyvárosi zsidó Bella a modern világhoz kapcsolja.

Képein olyan érzelmi áradás, felszabadulás jelenik meg, mint talán egyetlen más festői életműben sem. Renoir őszintén szerette a nőket, de táncoló párjai, tavaszi teraszokon ücsörgő női, férfiai inkább bájos enyelgők, mint szerelmespárok; áttörni igyekszenek az ösztönerőkhöz kapcsolódó feszélyezettségen, szégyenen.

A nagy felszabadító tehát Chagall, és sokkal kevésbé a teoretikus, a gátlásosságot agyonbonyolító, az ösztön-ént és a tudatalattit túlkompenzáló szürrealisták. Chagallnál hirtelen minden egyszerű lesz. A szerelmesek az égen lebegnek, legyőzik a földi gravitációt, semmi ellen nem védekeznek, legkevésbé önmaguk és egymás ellen. Semmibe veszik a társadalmi szankciókkal megtámogatott tilalmakat, könnyedén vetkezik le a kényszereket, a szokásokat, a szégyent, nincs előítéletük, le­győzik a racionalitást is, tehát mindazt, ami két ember bensőséges kapcsolatát terheli. A szerelemben az ember lemezteleníti magát, s bizalommal fordul a magát megmutató másikhoz. A szerelemben minden lehetséges. A legkisebb gát, szorongás, képmutatás elárulja, ha csak a vágy van jelen, és nem a szerelem. S épp mert minden lehetséges, kísértés és kihívás is a szerelem, hiszen regressziós énjeinknek is el kell tudni fogadni egymást, összekapcsolódni, egymásba kulcsolódni. Ehhez ép, felnőtt emberek társulása szükséges.
póztalan állapot
A szex kívánság, káprázat, mely betöltheti érzékeinket, felemel és leejt, megunt játékszerré gyöngülhet. Az udvarlás másféle játék a szerepekkel: csillogó álarcosbál. Ki a fénybe s vissza a sötétbe. Lépek is meg nem is, mutatom is magam, nem is, nyitok és csukok; csigaház, rejtőzködés, nyugtalan próbálkozás, osztozkodás. A szerelem póztalan állapot: szabályozás nélkül, zárójelek nélkül, „de”, „akkor”,, ,ha” nélkül, a teljesség — önmagunk és a másik teljességének — átélésében ott izzik a világ-egész élménye.

szerelmesekkekben

Marc Chagall: Szerelmesek kékben

Chagall, a nagy bűvölő, mesélő, mintha a repülés állapotában ábrázolná a szerelmespárokat (A szerelmesek 1913—14, Szerelmesek kékben 1914). Semmiféle eszközre, technikai segédletre, bűbájos trükkre nincs szüksége, hogy a látvány valóban a repülés képzetét keltse. Ilyen tisztán csak a zene emelheti levegőbe a nehézkedés törvénye szerinti stabil tárgyakat és a maga-vállalástól, önmegmutatkozástól félve még a nehézkedésnél is súlyosabb terhektől földre kényszerített embert. Vagy az a repülő álom, amelyről Freud oly egyszerűen s megcáfolhatatlanul mondja ki: a szerelem helyettesítése. Szorongásaink, szégyenünk, szemérmünk oda. Chagallnál kíváncsi kiscsibe lohol a szerelmesek felé, a szék s az asztal velük emelkedik, a virágok nevetve hajladoznak mindenfelé, az irányok és arányok beszabályozott, szigorú rendje felbomlik, a megszámlálhatatlan és meghatározhatatlan dimenziójú tér természetesen végtelen, korlátok nincsenek, a lehetetlen helyébe a lehetséges, sőt a valóságos lép. Valóságos az abszurd, a fantasztikus, lehetséges minden, mert ez a szerelem festészete.
megfordulhat az idő
Idő viszont egyféle létezik: az emlékezeté. S ez, akár az álom, kombinálja a társadalmi és személyes időt, elveszti értelmét a múlt-jelen-jövő szerinti tagolás, egyszerre, együtt jelenvaló a megtörtént, s ami még megtörténhet. A szerelemben feje tetejére állhat bármi, megfordulhat az idő, és szokatlan irányokat is megtűr a tér. Akárcsak Chagallnál. Nincs is jelentősége se térnek, se időnek — a szabad asszociációk földi időn és téren kívül röpítenek.

Marc Chagall: Szerelmesek a város felett

Marc Chagall: A szerelmesek a város felett

Ha egyetlen festményre kellene szorítkoznom állításom bizonyításakor, A szerelmesek a város felett (1917) című képet választanám. A görög vázafestészet szeretkezési jeleneteitől a németalföldi házastársi portrékon át, a felfedező reneszánsz érzéki, e világi mezítelen női testeitől a gáláns rokokó gyengéd udvarlási képsorain át az impresszionisták fénybe burkolt, a természettel egyenértékű, testiségükben kitárulkozó asszonyaiig sokan és sokfélét mutatnak meg az ember, a test, a találkozás, a szex, az erotika, a vágy, az érintkezés, az egymás felé tartás és persze a tabuk, a tilalmak, a szorongások, az elfojtások lehetséges változataiból, de a szerelemről alig-alig mondanak valamit, s azt is döcögve, burkoltan, mellébeszélve, ködösítve vagy leegyszerűsítve, hol erre, hol arra korlátozódva, attól függően, hogy realista, romantikus, racionalista, idealista (és így tovább) az illető művész és meg­rendelője, támogatója, közegének ízlése, szemlélete. Chagall azonban mindez egyszerre. De hiszen mindenki tudja (s ezért keresi, kergeti vagy tagadja meg), hogy a szerelem a lehetséges legkomplexebb teljesség. Csaknem olyan, mint az anyával átélhető örömök a csecsemőkorban, a folyton visszavágyott szimbiózis időszakában. Csaknem olyan — és több, hiszen felnőtt, azaz tudatos, önkontroll és társadal­mi kontroll alatt álló, önmagát kézben tartó személyiség élheti át a szerelem teljes­ségét. Az indiai és más népek mitológiájában is létező hiedelem szerint ez a teljes­ség azt jelenti, hogy megtaláltatott a másik fél — aki egy „fél” —, s akivel eggyé válva az én mint az egyik fél teljes egésszé válik.
együtt lebegve
Nézzük meg ezt az egyetlen képet! Alul ott az orosz-zsidó falu, vagyis felismerhetően, azonosíthatóan a konkrét gyerekkori, szürke faházak s a gazdagok városiasodó kőházai, a templom, a kecske, még egy picinyke ember is, úszó zöld bokrok, s elől hosszú-hosszú harmonika-kerítés, bekerített rész, az a kisvilág, mikromiliő, ahonnan a festő elindult. Lenn a föld, fönn az ég, a végtelen: megerősítve lilás-fehéres, egymásba mosódó színfelületekkel. Az ünnepélyes lilás-kékes-fehér mozgalmas égen úszik, lebeg, száll jobbról balra (a bal az európai festészetben hagyományosan a múlt, az emlékezet) a zöld-kék szerelmespár – arcuk, kezük ugyanolyan lilás-rózsaszínes, mint az ég. A férfi öleli magába a nőt, a nő keze lendül a haladás irányába; a férfi tartja őt, a realitáshoz is a férfi van közelebb (egyik lába közel a lenthez), de a jövőbe is ő néz, a nő a néző felé fordul nyitott szemmel. Egymás teljes és tökéletes vállalása, egymás kiegészítése. Így együtt lebegve az érzékelhető mindenségben megszűnik férfi és nő ellentéte. S ez a legfontosabb mozzanat! Ettől a szerelem festője Chagall. Az ellentétek egyesítése – ez a szerelem leglényege. A másság feszültsége megszűnik, a gondosan szőtt, épített burkok, rácsok, falak leomlanak, a bizalom átjárja a testeket s a lelkeket.

Az ember érzelmeinek tárháza gazdag. Nagyszerű a flört, az udvarlás, a csábítás, a testi szenvedély, az ezerarcú játék. A feszültségek, az izgalmak, a próbálkozások. A szerelemhez vezető előszobák, verandák, zegzugos folyosók, kiszögelések, to­ronyszobák, a nyitogatható-zárható ajtók, ablakok. A szerelmet, főként gyermeteg s kamasz érzelmi szinten megtapadt sosem-felnőttek, személyiségük teljességét vállalni nem tudók (vagy nem merők, esetleg nem is akarók) összetévesztik e fe­szültségekkel terhes állapotokkal. A szerelem — festi Chagall — a teljes bizalom állapota.

A szerelmesek beteljesült örömben úsznak a gyengéd kék, lila, rózsaszín, zöld légben. Övék az égbolt. Övék a világ teljessége. ,,Amikor együtt van a férfi és a nő, az Isten van jelen közöttük” — idézzük a Talmudból, lám, tudták a zsidók több száz évvel ezelőtt ugyanazt, amit Chagall a felfedező s felszabadító Freuddal egy időben újra kimond magától értetődő természetességgel. Mint az álmok. Mint a gyerekek. (Az istenhívő számára a létezés értelme az egység a Teremtővel, akinek szubsztanciális jelenvalósága a természet­ben bárhol fellelhető. A szerelemben létrejövő egység az isteni egység élményét teszi átélhetővé. A nem istenhívő ember számára a világ egysége, az emberi tudat teljessége élhető át hasonlóképpen.) És a kora középkori Zohárból, a kabalisztikus tanokat összefoglaló héber könyvből is idézhetünk: „Amikor a férfiúi princípium a vágy révén egyesül a női princípiummal, áldott a világ, s az öröm uralkodik magasban és mélyben egyaránt.” S ugyanez a boldog, felszabadult, mámoros Chagall-képeken. A születésnap (1915) címűn a tárgyak bizalmas, ünnepi, az otthon biztonságát sugalló közegében a virágcsokorral kezében táncra perdülő menyasszonyra a levegőből hajol oda az ujjongó vőlegény, hogy két fél arcuk egy gömbbé egyesüljön, Nap-Hold-arc, akárcsak a Két arc, a Szerelmesek zöldben (1916—17) vagy jóval később, a három és fél évtizedes töretlen szerelem, házasság kényszerű végpontjakor (Bella halála Amerikában) a Sötétedéskor (1944) című képen. S ugyanez az egymás felé forduló profil, a gömbbé egészülő két fél arc az artista-sorozatban. A Jegyespár (1931) című képen a nő szoknyájában a Nap, Hold, és egy énekes madárka. Körülöttük virágzó bokrok. A szépséges nő öleli, óvja, szorítja a férfit. Talán éppen keringőznek, vagy elszakadva a talajtól, lebegnek, repülnek. Lebegés szerelemben a lét és nemlét, a realitás és az irracionalitás határán. A jegyespár mögött a távolban, messze húzódik Vityebszk, a folyóban a kisváros faházai fölött fénylő hold tükörképe. Mögöttük őrangyal emeli magasba az emlékezés virágcsokrát. A virágcsokor fölött feléjük száll a hegedűs. Soha még ilyen egymásba olvadás, eggyé válás.

Marc Chagall: Szerelmesek zöldben

Marc Chagall: Szerelmesek zöldben

Nemcsak Vityebszk, Párizs is a szerelem színhelye. A nyitott ablakokban a szerelmespárok mögött szálló angyalok, virágcsokrok között a vakító napba nyúló Eiffel-torony is a szerelem jelképe. Csupa vörös, égő piros, tüzes sárga, derűs zöld minden.

Ragyogó, reneszánsz szépségű Az akrobata. Ő is Bella arcát kölcsönözte, és az arcát érintő angyalarc Chagallé. Ez a női Pierrot, női Harlequin túlnő a városon, szűk térbe záró világunkon. Szemében, szája szegletében, válla ívében ugyanaz a szépség, harmónia, kecsesség, mint Botticelli szellőfuvallatot keltő, az ébredő tavasz szépségét formázó nőalakjaiban. Talán megkockáztathatom az állítást: ez az akrobatanő a 20. század Mona Lisája.
mágikus erőtér
A szerelem chagalli értelmezése benne van az Énekek énekében, amely valószínűleg Kr. e. a 8. sz.-ban keletkezett, és szükségképp került bele a Bibliába, hiszen arról is szól, hogy a férfi és női princípium a szerelemben egyesülve az eredet eredetéhez, az Egyetlenegyhez érkezik, s az ő ölében megnyílik számukra a teljesség. Chagall illusztrálta is az Énekek énekét. Csodálatos találkozás! Ugyanaz a mágikus erőtér, mint a szerelemről festett képeiben.

S akárcsak az Énekek énekében, a szerelem összefonódik a virágokkal s a repülő madarakkal (Jegyesek, 1930, Szerelmespár virágcsokorral, 1930, Virágok csendélet, 1930, Kék levegő, 1938, Szerelmesek, 1928). Mimózák, trombitavirágok tulipánok, rózsák, szarkalábak, mezei csokrok, egzotikus virágok illatoznak asztalokon, ablakokban. Mézédes, túlérett ananászok, narancsok, szőlők, körték, közöttük egy-egy ölelkező szerelmespár, meztelen nő, a festő törékeny alakja, romantikus arca; suhanó angyalok, madarak, hegedűsök. „Szeretem az esküvői zenészeket, a hegedű hangjait és a keserű keringőket” — mondja Chagall. Ezeken a képeken valóban mintha állandó halk zene szólna, muzsikálnak a színek, lágy dallamok szállnak fel a virágokból, énekelnek a lovak, a szamarak, a szerelmesek tánclépésben járnak, ölelő mozdulatuk szerelmes románcok taktusát idézi.

S hogy két ember mire képes egymásért? A Séta (1916) című képen a földön szilárdan álló férfi égi magasságokba emeli, lendíti erős, óvó karjával a nőt. A Kettős portré borospohárral (1917) című képen viszont az égig érő nő emeli vállán a Napnál is magasabbra a férfit. Fölöttük óvón, féltőn ott az angyal. A szerelem ez is, tanúsítja Chagall; én fölemellek téged önmagad fölé, s te hozzásegítesz engem, hogy önmagam fölé nőjek, így egymást emelve, segítve legyőzhetjük a nehézkedést, a föld, a valóság, a neveltetés, a társadalom önkorlátozó erőit. Tabuk és tilalmak ősrengetegét, korlátozásokat, szankciókat, bűntudatot, gátlásokat, komplexusokat. S szárnyalhatunk, együtt, szabadon. Vége a rejtőzködésnek.

Marc Chagall: Séta

Marc Chagall: Séta

Chagall egyénisége szabad, fantáziája korlátlanul szárnyaló. Az ideológiák, persze, korlátozzák a szerelmet, hiszen az veszélyezteti az emberek irányíthatóságát, ellenőrizhetőségét, a törvények betartását és ezáltal a hatalmat, a hatalom birtokában lévő társadalmi intézményeket. A „szerelmes természetű”, szabályozhatat­lan művészek az értékeket az érzelmi világban találják meg.
mennyi zűrzavar
Mennyi kerülő utat járt be az emberiség, míg az Énekek énekéhez, a talmudi mondathoz, az indiai mondához visszatalált (visszatalálóban van; vannak, akiknek sikerül visszatalálni). Külső és belső kényszerek, társadalmi és önkényszerítések, előírások és önkontroll, nevelés, szoktatás, etikett, üzleti élet, egyházi és rendi normarendszerek, lovagi társadalom, udvari társadalom, polgári társadalom, női emancipáció — mennyi zűrzavar. A vallásos világrend (akármelyik: az ortodox intellektuális zsidóktól a babonákkal terhelt muzulmánig, a száraz racionalizmus­tól az egyént s az érzelmeket megtagadó kommunizmusig), de a hit és morál nélküli világkép is tele van öncsalással, hamis tiltásokkal, átkokkal, torz képzettársításokkal, ezer szálon átszőve függőségi viszonyokkal.

Ha a szerelemről beszélünk, akkor a szabadságról beszélünk. A szerelem meg­szünteti a bipoláris gondolkodást, a szembenállást. Férfi és nő kiegészítői egymás­nak. S hogy mennyire és milyen nő vagy férfi, feleség vagy férj, anya vagy apa vagyok, azt is csak a szerelemben, a teljességben élhetem át. A hasadtságot összeforrasztó egészben, az atomizálódottságot megszüntető teljességben. Felesleges mindezt agyonbonyolítani, s ezáltal megfosztani önmagunkat a boldogságtól. Chagall Életem című önvallomásában megírta ismerkedésük történetét:

Ki ez a lány? Félek tőle. Nem, mégis inkább odamegyek hozzá, megszólítom.
Késő. Már búcsúzik. Alig pillant rám, mikor kimegy.
Mi is elmegyünk Théával sétálni. A hídon újra találkozunk a barátnőjével.
Egyes-egyedül van.
Hirtelen ráeszmélek, hogy nem Théával kellene most lennem, hanem vele.
A hallgatása, szeme az én hallgatásom, az én szemem. És mintha régóta ismerne, mindent tudna rólam. A gyerekkoromról, a jelenemről és jövőmről. Mintha őrköd­ne felettem, megérezne bennem mindent, pedig először látom életemben.
Ő az én asszonyom.
A halvány arca. És a szeme! Milyen nagy, kerek, milyen fekete ez a két szem! Az én szemem, az én lelkem.
Théa nem érdekel. Idegen.
Beléptem egy új házba, és most már odatartozom örökre.

Chagall impulzív, lendületes, temperamentumos. És szabad. Érzelmi energiáit, elemi emberi történéseit olyan biztos festői eszközökkel jeleníti meg vizuálisan és fogja össze a képfelületen, hogy magával ragadja a kételkedőket, az agyonfegyelmezetteket, a hagyományok koloncaival megterhelteket is. Festőnek hiteles, miért ne volna hihető, hogy a vemhes lovacskák hasában látható a kiscsikó, hogy angyalok, tóratekercsek, égő gyertyák, hegedűsök úsznak a levegőben, fejjel lefelé lebegnek házak, szamarak, órák, szelíd Krisztusok. Mi az, hogy fejjel lefelé? Megállapodás kérdése. Az ember borzasztóan konzervatív és kényelmes, a számszerű megegyezéseket, a megszokott koordináta-rendszereket nem szívesen rúgja fel. De Chagall, a nagy mutatványos, érvényteleníti a szabványokat. Festmé­nyeiben és illusztrációiban, üvegablakaiban és freskóiban a tér és a felület, a szín és a vonal újdonsága látható: szabad és titokzatos komponálási mód. Minden ecsetvonásból süt a festés öröme. Ez azonban már más téma, másféle megközelítési mód.

Marc Chagall: A jegyesek és az Eiffel torony

Marc Chagall: A jegyesek és az Eiffel torony

Ámbár, ki tudja? Lehet, hogy Chagall épp azért a szerelem festője, mert alkotó energiái hasonló bőséggel bugyognak, mint chaszid ősei szerint a jókedvű Teremtőé, hiszen annyi felesleges variációban állította elő a virágo­kat, tücsköket, bogarakat, tehénkéket, naplementéket, rabbikat, halászokat, zenészeket, nőket és férfiakat, mindenféle népeket. Ha hiszünk Chagallnak — s bízvást kijelenthetem: érdemes —, a szent szerelem tehetség kérdése is. Chagall mindenekfölött az életet tartja értékesnek, amely a szerelemben válik teljessé.

felső kép | Marc Chagall: Születésnap