Patkós Éva

A JÓ ÉS A ROSSZ MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

A JÓ ÉS A ROSSZ MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE
A száz éve született Török Endre emlékére
„Bűntudat és orosz regény a realizmus óta összetartozik.”
Török Endre: Átragyogás, 232. o.

„Nincs sem jó, sem rossz, sem fönt, sem lent, sem nagy, sem kicsi”[1] – Ibsen Trónkövetelők című drámájában Nikolas püspök cinikus tanácsa szerint a siker érdekében jobb nem tudomást venni az emberi élet néhány alapkoordinátájáról. „Nincs a világon se jó, se rossz: gondolkozás teszi azzá. Nekem börtön [Dánia]”[2] – mondja Hamlet Rosencrantznak és Guildensternnek, akik, lemondva a morális gondolkodásról, a jó és a rossz közötti választás lehetőségéről, nem érzik börtönnek a fojtogató légkörű országot.

égető kérdés

A jó és a rossz éles megkülönböztetésének igénye, vagy éppen összemosódásuk, összemosásuk, az ellentétük „kibékítése” feltűnően gyakran jelenik meg égető kérdésként az orosz irodalomban. Mihail Lermontov például a jó és a rossz iránti közönnyel vádolja keserűen nemzedékét, kortársait: „Egykedvűen felel lelkünk a rosszra, jóra”.[3] Mint Hamlet, ő is összekapcsolja a rabság elfogadásával a jó és a rossz iránti közönyt: „S hitvány rabok vagyunk a hatalom előtt” – folytatja gondolatmenetét a versben. Korunk hőse című regényében pedig a főszereplő – a kor hőse – az orosz ember „egészséges gondolkodásának” tulajdonítja, hogy „mindenütt meg tudja bocsátani a rosszat, ahol elkerülhetetlennek látja, vagy azt látja, hogy nem lehet kiirtani.”[4]

vecteezy colorful digital abstract art illustration 23785535

Gogol 1842-ben (tehát miután megírta legismertebb műveit, a Pétervári elbeszéléseket, a Holt lelkek első kötetét), a Róma című befejezetlenül maradt írásában – szinte visszatérve kezdeti romanticizmusához – így jellemzi a római embereket: „Valami gyermeteg nemes előkelőség van e népben. (…) Nem felejti el sem a jót, sem a rosszat, és ő maga vagy jó vagy rossz, vagy költekező vagy zsugori – erény és bűn nem vegyülnek ebben az ősi népi talajban zagyva egyveleggé.”[5] Az erény és a bűn vegyülését a civilizáció „átkos hatásának” látja. Gogol nem csupán élesen elkülönülve látná a jót és a rosszat, hanem harcol a gonosszal, egészen önmaga elemésztéséig – harcol saját magában, a publicisztikájában, leveleiben, és szándéka szerint a szépirodalmi műveiben is. Alkotói drámáját szintén az okozza, hogy tisztán pozitív hősöket próbált festeni a Holt lelkek második, később sikerületlennek érzett és elégetett kötetében. Jurij Lotman orosz irodalomtörténész szerint a fiatal Gogol úgy hitte, a gonoszt ábrázolva egyúttal azt meg is semmisíti, míg az „érett Gogol magára vállalta a felelősséget a gonosz létezéséért, hiszen számára az ábrázolás teremtést jelentett.”[6] Válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből című kötetének XIV. levelében Gogol így fogalmazza meg írói hitvallását 1845-ben: „Nem azért hívattunk a világra, hogy pusztítsunk és romboljunk, hanem hogy miként Isten maga, mindent a jó felé irányítsunk, még azt is, amit az ember már tönkretett és gonosszá változtatott.”[7] Ez a kötete, barátaival folytatott levelezése óriási visszhangot váltott ki, és e visszhangra reagálva kifogásolja majd Pjotr Csaadajev, a kor legjelentősebb orosz gondolkodója a Gogolt istenítők álláspontját, akik őszerinte „a jó és a rossz – megvalósíthatatlan – összebékítésének feladatát rótták az íróra”.[8]

állandó morális igény

„Ki látott már olyan helyzetet, amelyben ne vegyült volna össze a jó és a rossz?”– kiált fel Luzern című elbeszélésében 1857-ben Lev Tolsztoj.[9] És Naplójának évtizedeken át vissza-visszatérő témája egyfelől az a belső igény, hogy hősei alakjában keveredjen a jó és a rossz, mint ahogyan tapasztalható az életben [„Hiszen az emberek (…) tarkák – rosszak és jók vegyesen.”[10] „Milyen jó volna olyan szépirodalmi művet írni, amelyben világosan ki lehet fejezni azt, hogy ugyanaz az ember hol gazfickó, hol angyal, bölcs vagy félkegyelmű…”.[11] „Az igazság az, hogy jó is vagyok, meg rossz is. Jónak lenni annyit jelent, hogy gyakrabban kívánunk jók lenni”.][12] Másfelől élesen megnyilvánul Tolsztoj állandó morális igénye, hogy az emberek képesek legyenek a jelenségekben elválasztani egymástól a jót és a rosszat. Az 1880-as években írt Gyónásában így ítél az írókról: „az élet legegyszerűbb kérdésére: mi a jó, mi a rossz, nem tudunk mit válaszolni”.[13] „A művészet a jó és a rossz megkülönböztetésének, a jó megismerésének egyik eszköze.”[14] A kutyás hölgy című Csehov-elbeszélésről kijelenti: „Tele van Nietzschével. (…) olyan emberek ők, akik nem alakítottak ki magukban határozott világszemléletet, amely különválasztja a jót és a rosszat. Azelőtt félénken keresték; most azonban, miközben azt hiszik, hogy ők túl vannak a jón, rosszon, valójában jócskán innen rekedtek.”[15]

„Túl jón és rosszon”! A 19. század végén Nietzsche orosz olvasói, értelmezői kezdetben óvakodva fogadják a „túl jón és rosszon” nietzschei formulát, a keresztény morál nietzschei kritikáját. Ám a 20. század elején Nietzsche eszméi már gazdagító, megújító hatást gyakorolnak az orosz „ezüstkor” hirtelen kibontakozó vallásfilozófiájára. (A század első éveiben Németország után Oroszországban jelentek meg a legnagyobb számban Nietzschét értelmező írások.) Az „ezüstkor” néhány gondolkodójának Tolsztojt értékelő – alább idézett – mondataiból kiviláglik valamelyest, hogy milyen tartalommal telítették e szerzők a „jó–rossz” fogalompárt.

vecteezy colorful digital abstract art illustration painting work 24762706

Lev Sesztov A jó fogalma Tolsztoj gróf és Nietzsche tanításában című könyve[16] a tragikus sorsú, szenvedő Nietzsche együttérzést elutasító gesztusának hátterében jellemzi Tolsztoj útját. A Háború és békében – írja Sesztov – Tolsztoj igazi filozófusként még „minden egyes emberért faggatja, számon kéri a természetet”, homéroszi, shakespeare-i vonásának megfelelően „nem akar megfizetni az embereknek jóért és rosszért”,[17] később viszont a „jó” tolsztoji kategóriája – ez az egyre inkább megmerevedő kategória – szabálykövető és szabálykövetést követelő elvet, valamint a bajokat önmagától eltávolító, önmaga tökéletesítésére koncentráló magatartást szimbolizál Sesztov jellemzően sarkító elemzésében. S míg a késői Tolsztoj Sesztov szavai szerint Istennel azonosítja a jót,[18] Sesztov maga a „túl jón és rosszon” kifejezéssel istenkereső, isteni megértésre törekedő magatartást, gondolkodói álláspontot érzékeltet. Saját „programját” így fogalmazza meg könyvének záró soraiban: „Nietzsche utat nyitott. Azt kell keresnünk, ami az együttérzés felett, a ’jó’ felett áll. Istent kell keresnünk.”[19]

önmagában rossz

Szemjon Frank, az orosz „ezüstkor” másik filozófusa Tolsztoj erkölcsi tanítása című – az író 80. születésnapjára írt – cikkében Tolsztoj „dogmatikus moralizmusáról” beszél, mely alávetné az életjelenségek egész bonyolultságát a jó és a rossz szigorú, mindenki számára egyforma és egyet jelentő – abszolútnak tekintett – mércéjének.[20] A „ne állj ellen a gonosznak” tolsztoji parancsa azt feltételezi – írja Frank –, hogy a cselekedetek önmagukban lehetnek jók vagy rosszak, s minthogy az embernek nem szabad gonosz tetteket elkövetni, így erőszakkal a gonosznak sem állhat ellen, mert az erőszak önmagában rossz. A jó és a rossz kategóriáit abszolút értelemben azonban csak a személy belső felépítésére, hangoltságára lehet alkalmazni Frank szerint: a tettek csak külsődlegesek, és pontatlanul, hozzávetőlegesen fejezik ki a cselekvő ember lelki élményét és személyes arculatát.

Ószövetségi, kereszténység előtti vallásnak nevezi Tolsztoj hitét Nyikolaj Bergyajev Az Ó- és Újszövetség Tolsztoj vallási tudatában című cikkében.[21] Kijelenti, hogy Tolsztoj Szókratész módján tekint a gonoszra, csupán tudatlanságot, az észszerű gondolkodás hiányát, már-már félreértést lát benne; tagadja a gonosz mélységesen mély és irracionális titkát, melyet Bergyajev, „a szabadság filozófusa” elválaszthatatlannak tart a szabadság mélységesen mély és irracionális titkától.”[22] Méltatja azonban, hogy Tolsztoj „hallatlan erővel, radikálisan lázadt a kvázikeresztény társadalom álszentsége ellen, a kvázikeresztény állam ellen. (…) Sokat tett azért, hogy vallási szendergéséből felébressze az embert.”[23]

vecteezy colorful digital abstract art illustration 23785536

„Tolsztoj a jó nevében üldözi a szépet. (…) de hiszen a szépség és az igazság nem kevésbé isteni, mint a jó, nem kevésbé jelentenek értéket.”[24] Szolovjov (aki A jó igazolása című művének[25] megírása után meg akarta alkotni az igazság és a szépség igazolását is), valamint Szemjon Frank[26] a jóhoz hasonló értéket látnak a szépben és az igazban, szemben a saját remekműveit is megtagadó Tolsztojjal, aki éles ellentétet vél a jóra és a szépre való fogékonyság között: „Esztétikum és etikum – egyazon emelő két karja: amennyivel hosszabbodik és könnyebbedik az egyik oldal, annyival rövidül és súlyosbodik a másik. Amennyit veszít az ember erkölcsi érzékenységéből, annyira válik fogékonnyá az esztétikum iránt.”[27] Bergyajev szerint viszont a szép egészen más síkot jelent, míg a jó csakis a rosszal kölcsönhatásban maradva létezik: „A jó inkább az útra vonatkozik, mintsem a célra. A jó kölcsönviszonyban áll a rosszal, és mindig meghasonlásról, harcról tanúskodik. A szépségnek azonban semmi köze az esztétizmushoz. (…) A szépség győzelem a világ lehúzó súlya és csúfsága felett. A szépségen keresztül történik meg az áttörés az átlényegített világhoz.”[28]

hatékony uralkodási eszköz

„Minek megismerni azt az ördögadta jót és rosszat, ha egyszer ennyibe kerül?”[29] – fakad ki Dosztojevszkij utolsó regényében a főhős Ivan Karamazov. Fekete-fehér színekkel fest: az embert mint az abszolút rosszat szembehelyezi az emberben megszülető csodálatos eszmével: „az a csodálatos, hogy ez a gondolat – az Isten szükségességének a gondolata – felbukkanhatott egy olyan vad és gonosz állatnak az agyában, mint az ember.”[30] Ivan a gyermekek szenvedését ábrázolja, mert – mint mondja – ők nem ettek a jó és a rossz tudásának fájáról, szemben a felnőttekkel, akik ettek az almából, megismerték a jót és a rosszat.[31] Ivant gyötri, hogy „szenvedés van, bűnösök nincsenek (…) minden igyekszik kiegyenlítődni.”[32] Poémájában kulcsfontosságú lesz, hogy annak főhőse, a Nagy Inkvizítor azáltal uralkodik az engedelmes nyájként kezelt tömegen, hogy megengedi az embereknek a bűntudat nélküli bűnözést, felmentést kapnak bűneik alól, mert azokat ő, a Nagy Inkvizítor vállalja magára.[33] Hiszen, mint mondja az Inkvizítor voltaképp megvetően, az ember nem hajlandó szabad szívvel dönteni arról, hogy „mi a jó, és mi a rossz.”[34] Ivan a poéma szerzőjeként hatékony uralkodási eszköz gyanánt ábrázolja a jó és a rossz egybemosását, amelytől ő maga oly mélyen szenved az előző fejezetben tett vallomása szerint, hogy nem fogadja el Isten világát, „visszaadja a belépőjegyet”.[35]

„Most is rettegés és értetlenség jár át bennünket”, amikor az Inkvizítor dialektikájában „mintha jó és rossz elmosódó sugarai (…) hirtelen összeérnének és egybeolvadnának; és mint akkor, az első pillanatban – amikor az ember először tanult meg különbséget tenni jó és rossz között, megkezdve a maga történelmét –, most ismét mintha eggyé válva látnánk őket”[36] – kommentálja Vaszilij Rozanov 1891-ben Ivan poémájának hatását.[37] Rozanov Ivannál és az írónál határozottabban foglal állást a szótlan Krisztus és az Inkvizítor (a „Gonosz Szellem”) különös vitájában, mérgezőnek nevezi az Inkvizítor „csábító beszédét”.

vecteezy colorful digital abstract art illustration painting work 24762707

A jó és a rossz alapkategóriák Tolsztoj és Dosztojevszkij műveiben. Mindkét író kereszténységét „rózsaszínűnek” nevezi a bizánci szigorú kereszténység híve, a régi tarka, sokszínű, de akár zsarnoki világot konzerválni vágyó Konsztantyin Leontyev, akit morális-társadalmi töltetű, sajátos esztétizmusa miatt „orosz Nietzschének” nevez majd Szemjon Frank.[38]

a homály és a fény

Az esztétikum és a morál szféráinak összefüggése–szétválása költői ars poeticákban is megmutatkozik: „Ne félj a keserű összeméréstől, s tégy különbséget jó és rossz között”, írja Afanaszij Fet, a Faustot is fordító jelentős orosz költő 1882-ben a Dobro i zlo (Jó és rossz) című versében. Ám a költői szerep éterien tiszta, „morál fölötti” magasságba emel: ha a költő „isteni megismerésre tör gőgjének szárnyain” – folytatja versét Fet –, ne ijedezzen rabszolgaként, hanem lebegjen mindent látóan, mindenhatóan, „s az érintetlenül tiszta magasból a jó és a rossz holt hamvakként hull alá a tömegek közé”. Ezzel a – köznapi morált meghaladni vélő – költői magatartással száll majd szembe az orosz szimbolizmus legnagyobb lírikusa, Alekszandr Blok a 20. század elején, amikor a Bosszúállás című befejezetlen poémájának Epilógusában az éles megkülönböztetést látja a művész feladatának, a homály és a fény, pokol és paradicsom közötti határok meghúzásának igényét szögezi le 1911-ben: „… ha művész vagy, kell tudni, hol les ránk paradicsom, pokol. (…) Kutasd a fényt, és megleled, hol a sötét.”[39] Makszimilian Volosin pedig – miközben Lev Tolsztoj sorsa című esszéjében 1910-ben (Tolsztoj halálának napján) nem a gonosztól való tolsztoji elzárkózást, hanem a gonosz jóvá lényegítését jelöli meg az ember feladataként – egyik versében (ugyanezen a napon) így ír: „Nem ismerve jó és rossz biztos határait, szárnyszegetten ellankadt az álom.”[40]

A hitlerizmust megtapasztaló Thomas Mann Nietzschéről írt tanulmányában leszögezi: „Mi már megismertük a gonoszt teljes nyomorúságában, és nem vagyunk többé eléggé esztéták ahhoz, hogy féljünk hitet tenni a jó mellett”.[41] A 20. század harmincas éveitől napjainkig még húsba vágóbb lesz a 19. század, illetve az orosz „ezüstkor” gondolkodói által már mélyen megfogalmazott téma – a jó és a rossz megkülönböztetése vagy összemosása, a jó fogalmának értelmezése, a rossz relativizálása, a gonosszal való megbékélés mint probléma, a „gyönge” jót „segítő” gonosz erő megítélése.

vecteezy colorful digital abstract art illustration 23785538

A világtörténelem során a „gonosz” nagy része a „jó” leplében jelenik meg – írja Bergyajev Szellem és realitás című könyvében.[42] Ennek a gondolatnak egyik további kifejtésével Vaszilij Grosszman Élet és sors című, az 1950-es években írt és a második világháború idején játszódó regényében találkozunk[43] – az egyik szereplőnek, az egykor tolsztojánus papnak, az „eszelős” Ikonnyikovnak a jóról szóló döbbenetes írásában. Ikonnyikov a jó fogalmának szűkülését panaszolja, mivel az elkerülhetetlenül népek, csoportok, emberek kirekesztéséhez vezet: „A minden embert érintő Jó fogalmát felváltotta az, ami csak a keresztények számára jó. (…) Aztán a Jó tovább aprózódott, külön Jó született az egyes szekták, rasszok, osztályok körében, és mindazok, akik kívül álltak a zárt görbén, már nem tartoztak bele a jó körébe. És (…) mennyi vér ömlött e miatt a kicsiny, hitvány Jó miatt, annak a harcnak a nevében, amit (…) vívtak mindazokkal, akik ezt a kicsiny Jót rossznak tekintették.” „Nem az élet körei változnak a Jó eszméjének képére és hasonlatosságára, hanem az élet mocsarába süllyedt Jó eszméje az, ami szétaprózódik, elveszti általános érvényét, lesz a mai élet szolgálója, és nem formálja az életet a maga szépséges, de testetlen képének hasonlatosságára.”[44] „…a Jón kívül létezik a köznapi emberi jóság. (…) Nevezhetjük ezt akár értelmetlen jóságnak is.”[45] (Ikonnyikov már a regény elején kijelenti: „Láttam a parasztság rettenetes szenvedését, pedig a kollektivizálást a jó nevében csinálták. Nem hiszek a jóban, csak a jóságban.”[46] És Grosszman hőse saját sorsával is vállalja szavainak következményét: a németek foglyaként nem hajlandó részt venni a megsemmisítő tábor építésében, ezért kivégzik.[47])

képtelen választani

A kirekesztés alapjául szolgáló, „elaprózódó” jó fogalmáról mondott szavakat Dosztojevszkij Ördögök című regényének az a jelenete is inspirálhatta, amelyben Satov (az Ördögök írójához közelálló szereplő) arról beszél, hogy „minden népnek külön saját fogalma van a jóról és a rosszról”. A szűken csak egy-egy nép által tulajdonolt „jó és rossz” gondolata, valamint a nemzethez kötött Isten-kép hite juttatja el Satovot az orosz nép kiválasztottságának állításához. „Egyetlen istenhordozó nép van, ez – az orosz nép.”[48] E gondolat csíráját Sztavrogin, a főhős ültette el Satovban (mint annyi más, szintén tragédiához vezető ötletet annyi más szereplőben) – az a Sztavrogin, aki képtelen választani jó és rossz között: a regény végén, öngyilkossága előtt így vall önmagáról: „tudok kívánni jó dolgot cselekedni, és ettől élvezetet érzek; ugyanakkor kívánom a rosszat is, és ugyancsak élvezetet találok benne.”[49]

A 20. század vége felé az emigrációba kényszerült Joszif Brodszkij, aki „szinte vallásosan hisz a költői szó erejében”,[50] a Nobel-díj átvételekor 1987-ben így fogalmaz: „Az esztétika az etika anyja; a ’jó’ és a ’rossz’ fogalma mindenekelőtt esztétikai fogalmak, s megelőzik a ’jóság’ és a ’rosszaság’ fogalmát.”[51] A társadalmi gonoszt már az ízlése leleplezi: „a gonosz, különösen a politikai, mindig rossz stiliszta”. „Akinek van (…) irodalmi ízlése, kevésbé fogékony az ismétlések és ritmikus ráolvasások iránt, melyek a politikai demagógia bármely formáját oly igen jellemzik”.[52] Fiatalon, 1963 őszén Brodszkij kijelenti: „számomra közömbös, hogy egy párt van, vagy egyáltalán van-e párt, számomra csak jó vagy rossz létezik”,[53] s eközben verseiben szinte „békésen” megfér egymás mellett, szorosan összetartozik – a szerinte minden emberben mélyen rejlő – jó és rossz.[54] Az alvó, élettelen világ „leltározásakor” a jó ölelkezik a rosszal: „Alszik a gond. A kínok álma mély. A bűn. A jó a rosszat átkarolva. (…) Mind mélyen alszik: szent, Sátán, az Úr.”[55] A jó és a rossz csaknem egynemű erőkként szövetkezhetnek, s a szövetségük szikrájából támadó tűz, felfelé törekedve, hátrahagyja ezeket a földi „kacatokat”: „A Jó és a Rossz két tűzkő, és bár kockáztatok, de kimondom: szövetségük szikrát vet (…) A tűz, mint ezt megtudhattuk, majdnem mindig fölfelé törekszik, el a földtől, el a Gonosztól, a Jótól és más kacatoktól.”[56] A jóval és rosszal átszőtt világ ellenpontjaként Brodszkijnál sűrűn felbukkan a végtelent megjelenítő csillag: például az Elégia John Donne-ért záró (magyarul nem olvasható) részének utolsó szavai szerint „a felhő mögül egyszer csak kitekint a csillag, mely annyi éven át óvta világod”.

vecteezy colorful digital abstract art illustration 23785539

Naputsztvije (Útravaló) című – a Williams College-ben 1984-ben elmondott – beszédében Brodszkij a társadalmi veszélyt jelentő rosszról ír, mely mindenütt létezik, emberi vonásai vannak. Ez ellen a legbiztosabb védekezést az egyes személy elkülönülésében, az eredeti, paradox, akár excentrikus gondolkodásban látja, hiszen a gonosz mindig a tömeg, a tömörülés atmoszférájában virágzik – nem etikai kategóriának kell tekinteni, hanem természeti jelenségnek. Nem a passzív ellent-nem-állással érdemes harcolni ellene, mondja Brodszkij, így csak megerősödhetne a rossz, hanem a szellemi támadás „aktív pozíciójával”, például: a rossz abszurddá fokozásával. A hegyi beszédben Krisztus intelme nem ér véget azzal, hogy tartsuk oda a másik orcánkat is annak, aki arcul üt, hanem az abszurditásig kell fokoznunk válaszunkat: „… annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.”[57]

éles határvonal

Olga Szedakova, a napjainkban élő költő, filológus, teológus élesen áll ki a társadalmi életben ható jó és rossz elválasztása mellett. „Minden rosszban van valami jó” című cikkében[58] a Keletnek, az orosz kultúrának a rosszhoz való viszonyát elemzi, és éppen Brodszkijjal száll vitába a címben idézett orosz közmondás kapcsán. A Less Than One című, angol nyelven írt esszéjében Brodszkij ezt a közmondást úgy értelmezi, és úgy fordítja angolra, hogy a rossz mindig hordoz magában egy kis jót, sőt, mint hozzáteszi, „ez feltehetőleg fordítva is igaz”.[59] Szedakova vitatja ezt a megfordítható viszonyt. Szerinte a közmondás csak arra utal, hogy a „jó” lehet a (bajként, nem pedig etikai kategóriaként értett) „rossz” velejárója – a valóságban korántsem létezik szimmetrikus, „megfordítható” kapcsolat jó és rossz között. („Egy kanál kátrány elront egy hordó mézet”,[60] de egy kanál méz nem édesít meg egy hordó kátrányt). Brodszkij úgy hiszi, a világ mintha „megérett” volna rá, hogy „örömhírként” fogadja az orosz kultúra „fő vonását”, az „ambivalenciát”[61], „az általános ambivalencia különös tudását” – Szedakova szerint Brodszkij itt a gonosz keleti megítélésének igen fontos jellemzőjét emeli ki. A nyugati gondolkodás éles határvonalat húz jó és rossz között, miközben bírálja is saját moralizmusa „túlzottan jogi jellegét”, írja Szedakova, így a nyugati keresztény gondolkodók számára valamiféle ismeretlen lehetőségnek tűnt az orosz etikai „rugalmasság” (a bűnösök iránti szánalom, a nem ítélkezés felettük, a könyörület).

Szedakova ezt az orosz „etikai rugalmasságot” veszi górcső alá. Rámutat, hogy a Brodszkij által méltatott „bölcsesség” korántsem újdonság, hanem a „rossz” szkeptikus, fatalista értékelése, Szókratész ellenfelei is így érveltek, valamint a szofisták előtt például az antik komédia hősei. De sohasem gondolkodhatott így a tragédia főhőse, sem a kórus. Az általános kétértelműség világában nem is lehetséges a tragédia, hiszen a klasszikus tragédia nézőiben talán éppen az a tudás „tisztul meg”, hogy a jó és a rossz megkülönböztetése és szembeállítása nem veszíti érvényét.

vecteezy colorful digital abstract art illustration painting work 24762728

Az orosz hagyományban gyökerező megbocsátó hajlam visszája, „árnyoldala” az, hogy nem is különböztetik meg a rosszat, nem sorolnak semmit a rossz kategóriájába. Szedakova ezt nevezi a gonosszal való barátkozásnak. Sorolja, milyen utakon történik a gonosz igazolása: hivatkozhatnak a jó és a rossz elválasztásának képtelenségére, vagy arra, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, hogyan is ítélkezhetnénk. Hangoztathatják a gonosz szükségességének vagy elkerülhetetlenségének az érvét, használhatják az úgymond „objektív” mérlegelést a jó és a rossz részarányáról egy-egy jelenségben (ez a legborzasztóbb érvelés Szedakova számára: Sztálin miatt milliók haltak meg, de lám, iparosított, győzött a háborúban), élhetnek a jó lehetetlenségének érvével (amaz „se lenne jobb”, az „még rosszabb”). Még elrettentőbbnek látja az esszé szerzője a gonosz (a kegyetlen erőszakban megnyilvánuló gonosz) tiszteletét, a leborulást előtte mint kétségtelen realitás, mint lehetséges védelmező erő előtt – a manapság terjedő Sztálin-kultuszt, az erőszak istenítését.

kompromisszumok nélkül

Miért állunk ellen makacsul annak, hogy valamit rossznak ítéljünk? – teszi fel a kérdést Szedakova. Mert a gonosz akár csak gondolati elutasítása elhatározást, cselekvést követel, és az emberek ezt érzik ösztönösen. A jó és a rossz megkülönböztetésének – nem mindig könnyű – feladatához Szedakova néhány tájékozódási pontot kínál a pravoszláv aszketikus irodalomból merítve: nem szabad a jó céllal mentegetnünk a gonosz eszközt, nem szabad a gonoszban valamilyen jónak az okát látnunk. Forradalmi lenne, ha kompromisszumok nélkül állítanánk, hogy a jó megvalósulhat a gonosz segítsége nélkül. Alekszandr Velicsanszkij egyik versére utalva Szedakova megjegyzi, hogy máig őrzik tiltakozó erejüket a szocializmus késői korszakában, az 1970-es években született verssorok: „Ó, a rossztól ne várj semmit, csak a rosszat”.[62]

 1. Ibsen: Trónkövetelők (1864). In: Henrik Ibsen színművei, 1. kötet, Budapest, Magyar Helikon, 460. o., Hajdu Henrik fordítása.
 2. Shakespeare: Hamlet, 2. felvonás, 1. szín. Arany János fordítása.
 3. Lermontov: Tűnődés című vers (1838). Áprily Lajos fordítása.
 4. Lermontov: Korunk hőse, Bela című fejezet, Áprily Lajos fordítása.
 5. Gogol: Róma. In: Gogol művei, Budapest, Magyar Helikon, 1962, 656. o. Görög Imre fordítása.
 6. Jurij Lotman: O „realizme” Gogolja (Gogol „realizmusáról”). In: Gogol v russzkoj krityike. Antalogija, Moszkva, 2008, 633. o.
 7. Gogol: Válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1996, 91. o. Gasparics Gyula és Kovács Erzsébet fordítása kis módosítással.
 8. Vjazemszkijhez írt, 1847. április 29-i levél.
 9. Lev Tolsztoj művei. 1. kötet, Budapest, Magyar Helikon, 1964, 728. o. Szöllősy Klára fordítása.
 10. Lev Tolsztoj: Napló. Budapest, Osiris Kiadó, 1996, 268. o. Gellért György és Kozma András fordítása. (1890. május 18-i bejegyzés.)
 11. Uo. 434. o. (1898. március 21.)
 12. Uo. 543. o. (1905. december 15.)
 13. Lev Tolsztoj művei. 9. kötet, 1967, 41. o. Makai Imre fordítása.
 14. Lev Tolsztoj: Napló. 272. o. (1890. július 11.)
 15. Uo. 462. o. (1900. január 16.)
 16. Lev Sesztov: Dobro v ucsenyii gr. Tolsztovo i F. Nitse. Szentpétervár. 1900.
 17. Uo. 77. o.
 18. Uo. 95. o.
 19. Uo. 209. o. Lev Sesztov későbbi írásai pedig éppen Tolsztoj kríziseire koncentrálnak. Lásd például: Világok rombolója és teremtője (Tolsztoj 80. születésnapjára) című esszéjét.
 20. Szemjon Frank: Nravsztvennoje ucsenyije L. Ny. Tolsztovo. In: Frank: Russzkoje mirovozzrenyije, Szentpétervár, 1996, 432–440. o. Első megjelenés: Szlovo, 1908. aug. 28.
 21. Bergyajev: Vethij i Novij zavet v religioznom szoznanyii L. Tolsztovo (1911). In: Bergyajev: Tyipi religioznoj miszli v Rosszii. Párizs, 1989, 124. o.
 22. Uo. 128. o.
 23. Uo. 143. o.
 24. Uo. 142. o.
 25. Szolovjov: Opravdanyije dobra. Nravsztvennaja filoszofija. 1894–5. Külön könyvként: 1897.
 26. Frank: A nihilizmus etikája. In: Az orosz forradalom démonai. Budapest, Századvég Kiadó, 1990, 168–197. o. Kiss Ilona fordítása.
 27. Tolsztoj: Napló. 422. o. (1897. augusztus 9.)
 28. Nyikolaj Bergyajev: Az ember rabságáról és szabadságáról. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997, 299. o. P. É. fordítása.
 29. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. 1. kötet, 317. o. Makai Imre fordítása.
 30. Uo. 306. o.
 31. Uo. 310. o.
 32. Uo. 319. o.
 33. Uo. 340. o. A magyar műfordítás pontosításra szorul, hiszen nem arról van szó, hogy az emberek levezekelhetik bűneiket, hanem arról, hogy a bűnök azonnal meg lesznek váltva.
 34. Uo. 334. o.
 35. Uo. 321. o.
 36. Vaszilij Rozanov: Dosztojevszkij – A Nagy Inkvizítor legendája, Budapest, Osiris Kiadó, 2022, 141. o. P. É. fordítása.
 37. A dosztojevszkiji Nagy Inkvizítor után a másik nagy populista ideológus alakja Vlagyimir Szolovjov utolsó művében születik meg, Az Antikrisztus történetében, 1900-ban. Szolovjov Antikrisztusának szintén egyik manipulációs eszköze és „programja” a jó és rossz egybemosása, minden morális igény megszüntetése. Szembehelyezkedik a „moralista” Krisztussal: „Krisztus mint moralista a jóval és rosszal megosztotta az embereket. Én viszont újra egyesítem őket.” In: Szolovjov: Az Antikrisztus története – Három beszélgetés a háborúról, a haladásról és a világtörténelem végéről, Budapest, Századvég Kiadó, 1993, 122–123. o. Kiss Ilona fordítása.
 38. Szemjon Frank: Konsztantyin Leontyev, russzkij Nicse. In: Russzkoje mirovozzrenyije, 404–422. o.
 39. Lator László fordítása A költő és a nép címen.
 40. Makszimilian Volosin: Szugyba Lva Tolsztovo. In: Liki tvorcsesztva. Leningrád, Nauka, 1988, 533. o., valamint a Szklonyajasz nyic, ovejan nocsi szinyju kezdetű vers.
 41. Thomas Mann: Válogatott tanulmányok, 1. kötet. Budapest, Magyar Helikon, 1970, 357–358. o. Szabó Ede fordítása.
 42. Bergyajev: Szellem és realitás. Budapest, Typotex, 2020, 154. o. P. É. fordítása.
 43. Vaszilij Grosszman: Élet és sors. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2012, Soproni András fordítása.
 44. Uo. 491–493. o.
 45. Uo. 495–496. o. „A jóság addig erős, amíg erőtlen! Amint az ember megpróbálja erővé változtatni, elvész, kihuny, megfakul, eltűnik.” Ez a jóság „minél oktalanabb, minél tehetetlenebb, annál hatalmasabb. A Rossz tehetetlen vele szemben!” Uo. 498. o.
 46. Uo. 20. o.
 47. Uo. 364. és 650. o.
 48. Dosztojevszkij: Ördögök, Budapest, Magyar Helikon, 274., 276. o. Makai Imre fordítása.
 49. Uo. 775. o.
 50. Bengt Jangfeldt: Feljegyzések Joseph Brodskyról. A nyelv az Isten. Typotex, Budapest, 2012, 150. o. Teplán Ágnes, Rácz Judit fordítása.
 51. Joszif Brodszkij: Szokatlan látásmód. Beszéd a Nobel-díj átvételekor, 1987. Király Zsuzsa fordítása. In: Brodszkij: Gyűjtőknek való, Európa Könyvkiadó, 1998, 188. o.
 52. Uo. 189. o.
 53. Bengt Jangfeldt: I. m. 19. o.
 54. Lev Loszev jegyzi meg egy Wystan Hugh Auden-vers átköltése kapcsán, hogy Brodszkij számára a gyermeki gonoszságot nem társadalmi-gazdasági, hanem antropológiai tényezők váltják ki. Lásd: Lev Loszev: Ioszif Brodszkij. Opit lityeraturnoj biografii, Moszkva, Molodaja gvargyija, 2006, 150–151. o.
 55. Joszif Brodszkij: Elégia John Donne-ért, 1963. Gergely Ágnes remek fordítása a vers olyan változata alapján készült, mely a teljes szövegnek csak mintegy háromnegyed részét tartalmazza.
 56. Joszif Brodszkij: Na 22-je gyekabrja 1970 goda Jakovu Gorgyinu ot Ioszifa Brodszkovo, 1970.
 57. Mt, 5, 39–41.
 58. Olga Szedakova: „Nyet huda bez dobra” („Minden rosszban van valami jó”). In: Zamja, 2009/7.
 59. Joszif Brodszkij: Embernél kevesebb. M. Nagy Miklós fordítása. In: Brodszkij: Gyűjtőknek való, 13. o. Angolul 1986-ban jelent meg.
 60. Orosz közmondás.
 61. In: Brodszkij: Gyűjtőknek való, 13. o.
 62. Alekszandr Velicsanszkij: „Ah, ot huda krome huda nyicsevo nye zsgyi”.
kép | vecteezy.com