Nacsinák Gergely András

ELTŰNŐFÉLBEN

ELTŰNŐFÉLBEN

Néhanap, a tengerparton bóklászva, ahogy az ember sziklák és kavicsok közt matat, egyszer csak csigaház-torzóra bukkan, melyet annyira elkoptattak már a hullámok, hogy jószerivel csak a tengely: a középső spirál kecses íve maradt meg, a mélység erőinek apró remekműveként. Jó kézbe fogni és tüzetesen szemügyre venni a tenger e karcsú kisplasztikáit: tapintásuk sima, már-már selymes, és bár törékenynek tűnnek, mégis elegánsan, sőt mind kecsesebben állják a víz, a nap és a homokszemcsék kitartó őrlését: alakjukban a szépség és eltűnés elválaszthatatlanul fonódik össze.

arannyal átszőtt fény

Rembrandt egyik képe – a közvélekedés szerint – töprengő filozófust ábrázol, sejthetőleg otthonának ablakánál ülve a délutáni, arannyal átszőtt fényben. Én legalábbis délutáni fénynek látom, habár ez a mézszínű fátyol lehet éppenséggel egy németalföldi délelőtté is. „Arany köd száll az alkony ablakába” – talán Borges szonettje tehet róla, hogy késő délutáninak képzelem ezt a fényt. Az ablak mellett tűnődő öregembert mindenesetre aligha melegíti át – különben a hajlott hátú szolgáló nem élesztgetné a tüzet a kandallóban, szemlátomást igen serényen. A kép központi eleme viszont nem a tűnődő alak, nem is a derengés stációi – hiszen semmi fény nem képes eljutni az ódon helyiség távol eső zugaiba –, hanem a meredeken forduló csigalépcső, amely a teret mindenestül uralja, és amely a szoba félhomályából az emelet sötétjébe fordul.

rembrandt harmensz van rijn 038

A kép jellemző példája lehet a termékeny félreértésnek – nemzedékek vélték ugyanis, hogy a filozófiai kontempláció allegóriáját látjuk itt, míg a szakemberek akkurátusabb magyarázattal nem álltak elő. Az aggastyán eszerint egyáltalában nem töpreng, egyszerűen csak várakozik: a Bibliából ismert vak Tóbit ő, aki fia hazatértét várja. A tüzet élesztgető alak ez esetben nem lehet más, mint a felesége, Anna. És van egy harmadik szereplő is, a festmény jelenlegi állapotában láthatatlan, de régebbi másolatokon, rajzos reprodukciókon még kivehető: nőalak, talán ő lesz az obligát szolgálólány, aki a homályba vesző lépcsőn lépdel fölfelé. Menet közben megtorpanni látszik: félig vissza is fordul, mintha megérezte volna, hogy valaki figyeli – tekintete épp találkozna a festményt néző tekintetével. De mondom, mostanra nyoma veszett, egészen magába nyelte a lépcsőfordulón ásító sötét festékréteg.

Persze az is elképzelhető, hogy időközben fölért.

Rembrandt 1632-ben festette ezt a képet, és az egész látvány kicsit olyan, mintha halszem-optikával készült volna: homály és derengés e párbeszéde különös görbületű térben zajlik, csupa-boltív szobabelsőben, ahol minden hajlik, csavarodik, úgyszólván nincs sehol egyenes vonal, mintha egy gömb belsejében volnánk.

Vagy egy csigaházban.

névtelen belső terekben

Talán csak mi látjuk így: a mester ravaszul eldugta az egyeneseket a sötétben, elrejtette mind annak érdekében, hogy a hajlott boltozatok felidézzék az egyenes tagokat kíméletlenül meggörbítő időt; és a gyöngülő látást, amely egyre homályosabb térben igyekszik követni a most még világosabb foltokat. Roskatag ház, vénülő tér, ahol látszólag pang az idő: az öregember – ha töpreng, ha várakozik – nem emeli föl fejét, nem mozdul, ha jár is valahol, névtelen belső terekben időz – olyan belső terekben, amelyeket leghelyesebb volna talán múltnak nevezni. Testileg itt van ugyan, mégis, mintha hiányozna a képről: ezt az érzést egyébként mindenki ismeri, akinek volt balszerencséje filozófussal együtt élni.

Akárhogy is, a tér gondoskodik róla, hogy emlékezetünkbe idézze: legfeljebb látszólag állt meg az idő. Valójában lassan morzsolja a világot, hosszú időn át talán észrevétlenül, de annál kitartóbban, akár két ősi képe, a víz meg a homok; lassan elkoptatva a törékenyebb részeket, eltüntetve a mozgást, és ami megmarad, az csak a létezés kikezdhetetlen íve.

koninck jmc

A „Töprengő Filozófus”-féle olvasat jórészt azon alapult, hogy a festménynek létezik egy csalóka párdarabja, a „Szemlélődő Filozófus”. Sokáig ezt is Rembrandtnak ítélték (legfőképpen, akik megvásárolták), de ma már tudható, hogy egy bizonyos Salomon Koninck munkája, aki a mester számos követőjének egyikeként sok évszázados fény-tisztelet után maga is hitet tett az árnyékok apoteózisa mellett.[1] Koninck képe méretét tekintve csaknem hajszálra megegyezik a Rembrandt-féle festménnyel, de annak egyfajta tükörképe: innen sem hiányzik az aggastyán, az ablak, és persze a csigalépcső sem, csak épp fordított elrendezésben. Hanem ezen felül diszkréten megtalálhatók rajta mindazok az attribútumok is – könyvek, glóbusz, feszület –, amelyek a Rembrandt-képről árulkodóan hiányoznak, és amelyeknek illene ott lenniük ahhoz, hogy az üldögélő öregembert minden teketória nélkül filozófusként lehessen azonosítani. Koninck bölcse olvas, míg Rembrandté lehajtott fejjel – töpreng?, magába roskad?, vagy várakozik? Koninck képén a fény sem olyan enigmatikusan szűrt, mintha más világokból derengene át ide, csak egészen hétköznapi fény, nélkülözhetetlen az olvasáshoz. Rembrandt képén a világosságnak semmiféle funkciója nincs: hiszen az aggastyán nem olvas – akár azért, mert töpreng, ha filozófussal van dolgunk, akár mert vak, amennyiben ő Tóbit. Mindenesetre fénynek és embernek semmilyen megnevezhető, gyakorlati kapcsolata nincsen: a vénember alakját a borostyános ragyogás szelíden, mintegy áldásként öleli körbe.

Ha csakugyan szándékos a tükrözés (és miért ne volna az), akkor mondhatjuk, hogy a tanítvány tiszteletadása – melynek során más kontextusban használta fel a mestere által egyébként mesteribben kiötlött motívumokat – utólag mintegy „felülírta”, az eredeti képet: akárha a tükörkép hatott volna vissza az eredetire. Ettől kezdve hiába az attribútumok feltűnő hiánya: Rembrandt vak Tóbitja kortárs bölcselővé, hajlott hátú asszonya szolgálóvá, a bibliai illusztráció pedig szimbolikus képpé alakul át a filozófiai gondolkodás természetéről. A fiatal lány – lehet szolgáló, lehet Tóbit leánya – pedig egyszerűen eltűnik, mintha ott sem lett volna. És ami azt illeti, nincs is.

Egyedül a csigalépcső marad meg csigalépcsőnek.

Alighanem a csigalépcső meg az a különös fény tehet róla – Koninck párhuzamos festménye mellett –, hogy Rembrandt képe különös atmoszférájú bibliai illusztrációból jelképes ábrázolássá lépett elő.

„A Louvre-ban látható a Gondolkodó tudós, melynek jelképes témája nem több és nem kevesebb, mint az emberi elme a maga hemzsegő árnyaival, az intellektuális és a látomásos megvilágosodás pillanataival, titokzatos lépcsőivel, amelyek ismeretlen mélységekbe és magasságokba visznek – írja Aldous Huxley. – A gondolkodó tudós belső megvilágosodásának fényében ül ott; a jelképes helyiség szemközti sarkában, egy másik, rózsásabb színekkel megfestett szegletben egy öregasszony hajol a kandalló fölé. A tűz fénye rávetül, s átlényegíti arcát, és kézzelfogható formában tárul elénk a végső igazság lehetetlen paradoxona − nevezetesen, hogy az érzékelés ugyanaz (vagy legalábbis ugyanaz lehet, ugyanannak kell lennie), mint a Reveláció, hogy a Valóság minden látszatból előviláglik, hogy az Egység teljes egészében és végtelenül jelen van minden részletben.”[2]

introspekcióra sarkall

Huxley ihletett leírása csak találomra kiragadott példa a festmény titkát boncolgató, vagy a képre hivatkozó írások tekintélyes sorában. A huszadik századi interpretációkban szembeszökő a pszichológiai – vagy pszichologizáló – megközelítések és az okkultba hajló magyarázatok nagy száma: mintha a festmény – a maga átalakult mondanivalójával – spekulációra, ha nem egyenesen introspekcióra sarkallna; mindenesetre megihleti azokat, akik a rilkei „visszacsavart nézést” gyakorolják különféle módokon. Huxley olvasata is beleillik ebbe a sorba: a gondolkodó helyzete az elme tükörképe, a gondolkodás, tágabb értelemben pedig az emberi belvilág kivetülése; máskor, lélektanibb olvasatban a psziché komplementer – tudatos és tudattalan – működésmódjainak megjelenítése. Rembrandt képét jellemzően az a kor és az a közeg fedezi fel magának igazán – a huszadik század első felének művészei és lélekbúvárai –, amelyet lenyűgöz a beszédről szóló beszéd, a gondolkodásról való gondolkodás, a látásról alkotott képek problémája.

A tanítvány tehát akaratlanul is „átfestette” mestere képét anélkül, hogy akár csak egyetlen ecsetvonást is változtatott volna rajta. A vakon várakozó Tóbit, akit Rembrandt megfestett, ezzel el is tűnik a tekintetünk elől – a Rembrandtot utánzó Konincknak köszönhetően –, és átadja helyét az önmagába mélyedő filozófusnak. Kérdés, hogy ha már egyszer befelé néz, ott mit talál.

Sokak szerint nemigen mást, mint odakint: pislákoló fényt, sűrű árnyékokat, inkább sejtett, mint tudott dimenziókat. Ezek után kérdés, hogy amit mi látunk a festményre pillantva – ásító időt, a befelé tartó vonalaktól csigaház-szerűvé görbült teret –, az voltaképp bent van-e vagy kint? Ha ugyan van ennek bármi jelentősége. Nagyon is elképzelhető, hogy Rembrandt szándéka az volt, hogy lássuk testi szemünkkel, amit Tóbit a lélek szemével lát (minthogy egyéb már nem áll rendelkezésére): a hosszú várakozás lassan magába záródó terét. Voltaképp a befelé fordulás „mozdulatát”, lelkiállapotát tériesíti a befelé forduló tér segítségével – kihasználva a kínálkozó paradoxont, hogy egy szoba egyszerre „beltér” és „külső hely” is –, hogy aztán a Koninck személyében érkező véletlennek köszönhetően a várakozás tere most már az ember teljes belvilágának, a befelé fordulás mozdulatának (hogy ne mondjuk se pszichének, se tudatnak, se léleknek, ne nevesítsük) emblematikus ábrázolásává legyen. Így még inkább előtérbe kerültek, jelentőségteljesebbé váltak a képen amúgy is jelenlevő egyes motívumok: az ódon ház, a kétféle fényforrás, és persze a lépcső, amely Koninck képén szemlátomást esetlenebb – nem szólva arról, hogy más irányba forog –, és inkább megmarad szolid architekturális elemnek, mintsem hogy sejtelmes íve révén – Rembrandtnál az egyetlen könnyed dolog a szobában – mélyebb értelem felé mutasson.

2048px blake jacobsladder

Titokzatos spirál, a kép tengelyében. Konincknál csak egészen mellékesen szerepel, mintha a festő nem igazán akart vagy tudott volna mit kezdeni vele. Rembrandt lépcsőjét egész másnak, sokkal jelentékenyebbnek látjuk. Ám ehhez ismét szóhoz kellett jutnia az időnek: a festményre egymás után rakódó látás-rétegekkel. Gyanítom, kellettek hozzá Blake tündéri szépségű, lépcsőjáró angyalai is, hogy ennek a lépcsőnek a látványa visszamenőleg még titokzatosabbá váljon. Blake úgy rajzolta meg Jákob lajtorjáját, hogy nem nyílegyenes létra vezet a Földtől az égig és vissza, hanem a lelkek és angyalok lebegő csigalépcsőn közlekednek a lenti sötétség és a mennyei világosság között. (Mellesleg: Blake lépcsősora ugyanabba az irányba fordul, mint Rembrandté. És éppen ellenkezőleg, mint ahogy a középkori vártornyok valós csigalépcsői kanyarodtak.) Blake-é már hamisítatlanul ezoterikus lépcső: szférákon átvezető, nehézkedést nem ismerő, kristályos fényű, már-már anyagtalan. Csak éppen – és ez lehet, hogy nem egészen mellékes – a sötét és hideg, sziklakemény, csillagoktól épp csak megvilágított e világi éjből visz a fényesség felé. Rembrandt lépcsőjét viszont elnyeli az odafenti homály. De kellett e modern „rembrandt-látáshoz” Yeats is, aki a misztikusan forgó lépcsőt önnön lelkében pillantja meg:

Ős csigalépcsődre idézlek én;
nagyon ügyelj a meredek fokokra,
tört, rozzant korlátra, a csillagozva
álló légre, mely csupa fény;
csillagra: jelez búvó Sark-vidéket;
vándorló gondolataid
jussanak el forrásukig:
ki választhat szét lelket és sötétet?[3]

A Winding Stairs című kötet egyik versében szólítja meg ekképpen a Lélek a tétovázó Ént. És ugyanez a motívum még nyíltabban visszaköszön A vér meg a hold-ban is:

Én azt mondom: e torony itt – szimbólumom;
e kanyargó, spirális, pörgő-taposómalom
lépcsőre is legyen kimondva:
ez az ősök lépcsősora.”[4]

A lélek, az ősök és a velük egyívású sötétség („Who can distinguish darkness from the soul?”): ezek a motívumok a csigalépcsőhöz rendelődve ismét visszavisznek – mintegy spirálszerű fordulattal – Rembrandt ódon szobájának csöndjébe és félhomályába. Már végképp nem tudjuk olyannak látni a képet, amilyen egyszer talán volt – bibliai jelenetként –, a kép terében saját belső terünkre ismerünk rá: a gondolkodás világos pillanataira, felderítetlenül maradó, sötét zugaira, miközben hol a parazsat élesztgetjük a kihűlő tűzhelyen, hol a külső világosság növekvésében bizakodunk. Várva, hogy ott középen, a lépcsősor könnyed fordulójában történjen valami; talán hogy el tudjunk indulni fölfelé, lényünk centruma körül járva.

Koninck akaratlan hamisítása után még további értelmezési rétegek, a látás filmrétegei rakódtak a képre, amelyek elősegítették Tóbit és a bibliai jelenet előbb áttetszővé válását, aztán teljes eltűnését. És az eltűnés által egy másfajta szépség kibontakozását.

A harmadik, köddé vált, sötétségben feloldódott alakot, ha látnánk.

lépteivel értelmet adna

Tudta-e Rembrandt, hogy a csigalépcsőn állót előbb vagy utóbb elnyeli a festék éjszakája? Így ketten maradtak végül: a cselekvő asszonyság és a szemlélődő vénség, akik most már csakugyan várnak, a harmadikra, aki fölfelé irányított lépteivel értelmet adna a céltalan cselekvésnek és a parttalan szemlélődésnek.

Vajon mit csinál ez az aggastyán ott, a fény és sötétség határán, a szitáló aranyködben?

Megszűnt Tóbitnak lenni, filozófus soha nem is volt – mi egyebet tehetne, ha sem nem várakozik, sem nem tűnődik? Azt hiszem, egyetlen feladata van: őrzi a lépcsőt.

Az ember néhanap, tengerparton bóklászva, a sziklák és kavicsok közt csigaház-torzóra bukkan. A törékeny héjat elkoptatták már a hullámok és a homokszemek, jószerivel nem maradt belőle más, mint a középső spirál kecses íve. Ép példányoknál ez az ív a csigaház belsejébe, titkos sötétségébe visz. Itt, borzadva látjuk, nem vezet sehová. Ez az utolsó, ami megmarad, ha minden elkopott már: a létezés kecses íve.

Zsebre tesszük a tenger és az idő e kisplasztikáját: jó lesz megőrizni.

  1. Hogy még csavarosabb legyen a történet, Koninck szemlátomást Rembrandt egy 1642-es nyomatát, a Szent Jeromos sötét szobában-t vette alapul saját filozófusának megalkotásakor. Koninck előszeretettel festett filozófusokat, remetéket, töprengő alakokat: ez az 1645-ös munkája tehát egyszerre tisztelgés Rembrandt előtt, és művének adaptálása is. Szent Jeromos alakja tehát előbb filozófussá alakul, aztán a filozófus alakja átírja Tóbitét is. És még valami – ha már át- és eltűnésekről van szó. Az ülő Tóbit modellje Rembrandt saját idős apja lehetett – egy őt ábrázoló tollrajz tanúsága szerint –, aki élete végére megvakult. Az öreg 1630-ban, kevéssel azelőtt halt meg, hogy Rembrandt hozzálátott volna a várakozó Tóbit megfestéséhez. Így a festmény voltaképp búcsúzás is: egy eltűnőben lévő arc megragadása. Vagy azé az alaké, aki immár odaát várakozik, fia megérkezésére.
  2. Huxley, Aldous, Menny és pokol, Cartaphilus, Bp., 2008, p. 71.
  3. The Dialogue of Self and Soul. Tandori Dezső fordítása
  4. Saját fordítás
felső kép | unsplash.com