David W. Orr

MI AZ OKTATÁS CÉLJA?

2002 május

MI AZ OKTATÁS CÉLJA?

Egy átlagos napon 300 négyzetkilométernyi esőerdő tűnik el a Földről, azaz másodpercenként 40 négyzetkilométer. További 186 négyzetkilométert a terjeszkedő sivatagok nyelnek el a helytelen gazdálkodás és a túlnépesedés miatt. A kivesző fajok száma 40 és 250 között mozog, és senki sem tudja, hogy 40 vagy 250. A mai napon a népesség 250 000 fővel gyarapodik. 2700 tonna CFC-t és 15 millió tonna szén-dioxidot juttatunk a légkörbe. Estére a hőmérséklet kissé melegebb, vizeink savasabbak, az élet szövete tépázottabb lesz. Az év végére a számok megdöbbentő arányokat öltenek: az esőerdő-veszteség Washington állam területével lesz egyenlő, a terjeszkedő sivatagok pedig egy Nyugat-Virginia nagyságú területet hódítanak majd el. A világ népességének növekedése meghaladja a 90 000 000 főt.

Számos tényezőt, amelyektől jövőbeli egészségi állapotunk és fejlődésünk függ, közvetlen veszély fenyegeti. Az éghajlat stabilitását, a természeti rendszerek ellenállóképességét és termékenységét, a természeti világ szépségét és a biológiai sokféleséget.

nem akadályozta meg

Fontos rámutatni, hogy mindez nem a tudatlan emberek műve. Sokkal inkább a bölcsész, a természettudományi és a jogász végzettségű, illetve a doktori fokozattal rendelkezők tevékenységének eredménye. Elie Wiesel ugyanerre a.következtetésre jutott, amikor kifejtette, hogy Auschwitz, Dachau és Buchenwald – a holocaust – kitalálói és kezdeményezői Kant és Goethe örökösei voltak, akiket szerte a világon a legműveltebbek között tartottak számon. Iskolázottságuk azonban nem akadályozta meg őket a kegyetlenkedésben. Mi volt a baj oktatásukkal? Wiesel 1990-ben így nyilatkozott: „Az értékek helyett az elméletek fontosságát, az emberi lények helyett a fogalmakat, a lelkiismeret helyett az eszméket, a tudatosság helyett az elvont gondolkodást, a kérdések helyett a válaszokat, a lelkiismeret helyett pedig az ideológiát és a hatékonyságot hangsúlyozta.”

orr022

Azt hiszem, ugyanez elmondható a mi oktatási rendszerünkről is. A természeti világ megközelítésében ismét az elméletek és nem az értékek, az elvont gondolkodás és nem a tudatosság, az átgondolt válaszok és nem a kérdések, illetve a technikai hatékonyság és nem a lelkiismeret fontossága kap hangsúlyt. Jellemző, hogy kizárólag írástudatlan emberek tudtak hosszú távon fenntartható életmódot kialakítani a földön, illetve azok, akik az amishokhoz hasonlóan nem emelték piedesztálra az olvasást. Mindezzel arra szeretnék rámutatni, hogy az oktatás nem garantálja a tisztességet, sem a megfontoltságot vagy a bölcsességet. Ha nem változtatunk az oktatás jelenlegi formáján, a jövőben megsokszorozódnak nehézségeink. Nem a tudatlanság mellett emelek szót, inkább arra próbálok rámutatni, hogy az oktatás értékét a tisztesség és az emberiség fennmaradása szempontjából kell mérlegelni, mert ezzel elkerülhetetlenül szembesülünk a 21. században. Nem az oktatás, hanem az oktatás egy bizonyos formája óvhat meg bennünket.

ártalmas összefonódás

Mi a baj kultúránkkal és oktatási rendszerünkkel? Az irodalomban válaszra lelhetünk, többek között Christopher Marlowe Faustjában, aki eladja lelkét a tudásért és a hatalomért cserébe; Mary Shelley Doktor Frankensteinjében, aki elhárítja a felelősségvállalást az általa létrehozott lényért, és Herman Melville Ahab kapitányában, aki ezt mondja: „Az eszközeim észszerűek, szándékom és célom eszeveszett.” Ezekben a szereplőkben mutatkozik meg az erő, amely a természet uralására ösztönzi a modern embert. A tudás és a hatalom egyesülésének baconi gondolata előrevetítette a kormány, az üzlet és a tudás ártalmas összefonódásának mai árnyképét. Galilei különválasztotta az intellektust, így az agy analitikus része uralkodni kezdett az alkotásért, a humorért és a teljességért felelős másik rész felett. Descartes ismeretelméleti írásaiban pedig fellelhetők az én és a tárgy erőteljes szétválasztásának gyökerei. Ez a három, mára már mítosszá vált eszme együtt vetette meg a modern oktatás alapjait, amelyeknek érvényességét meg sem kérdőjelezzük. Én mégis javasolnék hat kérdést.

Az egyik mítosz szerint a tudatlanság megoldandó probléma. Holott inkább ember mivoltunk elkerülhetetlen velejárója. Nem érthetjük meg a világot a maga teljességében. A tudás fejlődése mindig a tudatlanság bizonyos formájának térnyerésével járt. Tegyük fel, 1929-ben felismerik, hogy a CFC-k milyen hatást gyakorolnak a sztratoszferikus ózonra és az éghajlat stabilitására. Ez teljesen értelmetlen lett volna, hiszen még fel sem fedezték a szóban forgó vegyületeket. 1930-ban azonban, miután ifjabb Thomas Midgely felfedezte a CFC-ket, ami eddig értelmetlen volt, az életünket fenyegető, a bioszféra megértése szempontjából létfontosságú láncszemmé vált. Az 1970-es évek elejéig senki nem tette fel a kérdést: „Mit okoz ez az anyag és hol?” 1986-ban felfedeztük, hogy a CFC-k Amerika 48 déli államának területével megegyező nagyságú lyukat okoztak a Déli-sark fölött. A 90-es évek elejére a CFC-k már világszerte károsították az ózonréteget. A CFC-k felfedezése gyarapította a tudást, de a növekvő kör kerületéhez hasonlóan a velejáró tudatlanságot is.

orr023

A második mítosz szerint elegendő tudás és technikai felkészültség birtokában a Scientific America (1989) szavaival élve „irányíthatjuk bolygónkat”. A felsőfokú oktatást erőteljesen átformálta az emberi uralom teljessé tételének szándéka. Ebben a küldetésében az intelligencia valószínűleg tévútra lépett, bár jól hangzik, hogy irányítani tudjuk bolygónkat. A digitális leolvasás, a számítógépek, a billentyűk és a számlapok elragadják képzeletünket. A Földet és élő rendszereit azonban lehetetlen biztonságosan irányítani. Még mindig keveset tudunk a talaj néhány centiméteres fedőrétegének ökológiájáról és a bioszféra átfogó rendszereihez fűződő kapcsolatáról. Mi magunk talán irányíthatóak vagyunk: vágyaink, gazdasági rendszereink, politikánk és közösségeink. Figyelmünket azonban olyan dolgok kötik le, amelyek távol tartanak a politika, az erkölcs, az etika és a józan ész sugallta nehéz döntési helyzetektől. Jóval észszerűbb, ha mi igazodunk a bolygó korlátozott lehetőségeihez, és nem a bolygót igazítjuk határokat nem ismerő igényeinkhez.

nehezen mérhető gyarapodás

A harmadik mítosz szerint a tudás és általa az emberi jóság növekszik. Információs robbanás korában élünk, az adatok, a szavak és a papír mennyisége hihetetlenül gyorsan nő. De ezt a robbanást ne tévesszük össze a tudás és a bölcsesség nehezen mérhető gyarapodásával. Csak annyit állapíthatunk meg, hogy bizonyos ismereteink bővülnek, más tudásfajták pedig eltűnnek. David Ehrenfeld például egy beszélgetésünk során rámutatott, hogy a biológia tanszékek felhagytak a kutatással a rendszertan, a taxonómia és az ornitológia területein. Más szóval, jelentős ismeretek vesznek el, mert a jövedelmezőbb, de nem fontosabb molekuláris biológia és a géntechnológia kerül előtérbe. Hiába jutottunk előre néhány területen, még távolról sincs birtokunkban az egészséges föld tudománya, amelynek kidolgozását Aldo Leopold már fél évszázaddal ezelőtt sürgette.

De nemcsak a tudomány bizonyos területein csökken a tudásunk, hanem a helyi tudás, tehát lakhelyünk ismerete is eltűnőben van. Barry Lopez (1989) szerint: „…a modern társadalom érzékenységéből adódik, hogy a földrajz helyi vagy országos ismeretének hiánya éppúgy megbocsátható, mint a kézi szerszámok használatában való járatlanság. Az emberek kötődése lakhelyükhöz tulajdonképpen gyerekes és csupán pillanatnyi kikapcsolódást jelent.

orr024

Rá kellett döbbennem, hogy különös, sőt veszélyes dolog van készülőben. Évről évre csökken azoknak a száma, akik első kézből szerzett tapasztalatokkal rendelkeznek a földről. A vidéki lakosság a városokba áramlik … Amint eltűnt az ország alapját adó, valódi földrajzi ismereteket jelentő, egyéni és helyi tudás, megjelent valami, ami nehezen meghatározható, de baljóslatú és nyugtalanító.”

szöszmötölés

A modern egyetemen ezt a tudásfajtát nem vélik oktatásra méltónak, csupán a „népi kultúra” sajátosságaként tesznek róla említést. Az egyetem inkább azt tekinti küldetésének, hogy a kutatások révén az úgynevezett „emberi tudás tárházát” gazdagítsa. Mit tudunk a kutatásokról? Page Smith (1990) történész válasza a következő: „A modern egyetemeken végzett kutatások döntő többsége alapvetően hasznavehetetlen. Senki és semmi számára nem hoztak számottevő előrelépést. Akármilyen magabiztosan is állítják, a kutatás nem tudja visszaszorítani a tudás mindenütt jelenlévő határvonalait, mindent összevetve sem a lakosság egésze, sem pedig egy bizonyos csoportja számára nem eredményezett jobb egészségi állapotot vagy teljesebb elégedettséget. Valójában óriási, szinte áttekinthetetlen mértékben végzett szöszmötölés. A kutatás elkedvetlenít, az egész tudományos világ vállalkozó szellemét visszafogja, és mindenekelőtt megfosztja a diákot a tanítás mellett mélyen és kétséget kizáróan elkötelezett tanár megértő figyelmétől.”

Az adatok ismerete és a tudás összetévesztése mögött az a téves feltételezés áll, hogy a tanulás jobbá tesz. Loren Eiseley (1979) szerint a tanulás sosem ér véget és „önmagában nem tesz erkölcsössé”. Végső soron talán a jó felismerésének képessége az, amelyet a haladás különféle formái leginkább fenyegetnek. Lehetséges, hogy egyre kevésbé tudjuk, mi kell a tartalmas és fenntartható földi élethez.

Amikor a fenntartható társadalom felépítéséhez szükséges tudásfajtákat és kutatástípusokat vesszük számba, meg kell különböztetnünk az intelligenciát az okosságtól. Az intelligens ember hosszú távon gondolkodik és teljességre törekszik. Az okos ember rövid távon gondolkozik és hajlamos a valóságot feldarabolni. Az okosságot a gyakorlatias gondolkodású, működés-centrikus technikus testesíti meg, aki rendelkezik ugyan a kellő ismeretekkel és módszerekkel, de fogalma sincs, hogy a technikának milyen felsőbbrendű célokat kellene szolgálnia. Az oktatás célja az volna, hogy összekapcsolja az intelligenciát a rendszerek egészének fontosságával és a hosszú távú gondolkodást az okossággal, amely magába foglalja a jártasságot a részletekben.

orr025

A negyedik mítosz szerint amit leromboltunk, újra fel tudjuk építeni eredeti formájában. Itt a modern tantervre utalok. A világot apró darabjaira szedtük, tudományágakra és segédtudományágakra bontottuk, és ezeket hermetikusan elhatároltuk egymástól. Ennek eredményeként 12, 16 vagy 20 évnyi tanulás után a diákok többsége úgy kap diplomát, hogy nem látja át a dolgok közötti összefüggéseket. Mindez jelentős hatást gyakorol személyiségükre és bolygónkra. Például rendszeresen képzünk olyan közgazdászokat, akik az ökológia és a termodinamika legalapvetőbb elveit sem ismerik. Ez a magyarázata, hogy az ország könyvviteli elszámolásában a bruttó össznemzeti termékből nem kerül levonásra az élővilág elszegényedése, a talajerózió, a levegő- és vízszennyezés, illetve a források kimerítésének költsége. Egy véka búza eladási bevételét hozzáadjuk a bruttó nemzeti össztermékhez, ugyanakkor elfelejtjük levonni a termesztése során elhasználódott háromvékányi humuszmennyiség értékét. A hiányos oktatás eredményeként ostobán elhitettük magunkkal, hogy a valóságosnál jóval gazdagabbak vagyunk.

egy dolgot kerülj el

Az ötödik mítosz szerint az oktatás célja az, hogy a feltörekvés és a siker elérését szolgáló eszközöket adjon a diákok kezébe. Thomas Merton (1985) szerint ez a folyamat: ,,olyan emberek tömeges képzése, akik semmi másra nem alkalmasak, mint hogy egy precízen kigondolt és teljesen mesterkélt társasjátékban részt vegyenek.” Amikor megkérték, hogy írjon sikeréről, Merton a következő választ adta: „ha megesett is velem, hogy egyszer bestsellert írtam, merő véletlen volt, figyelmetlenségemnek és naivitásomnak tulajdonítható, és mindent elkövetnék, nehogy még egyszer előforduljon.” A diákoknak ezt tanácsolta: „légy bármi, ami kedvedre való, légy őrült, korhely vagy gazember, de egy dolgot mindenáron kerülj el: a sikert”. Az az igazság, hogy bolygónknak nincs szüksége több sikeres emberre. Ugyanakkor nagy szükség van békéltetőkre, gyógyítókra, helyreállítókra, mesélőkre és szerető szívű emberekre. Olyanokra van szükség, akik elégedetten élnek lakóhelyükön; akikben van elég erkölcsi tartás, hogy felvegyék a küzdelmet egy élhető és emberséges világ megteremtéséért. Ezeknek a tulajdonságoknak pedig nem sok közük van ahhoz, amit kultúránk sikernek nevez.

Az utolsó mítosz szerint kultúránk az emberi teljesítmény netovábbja. Ez a kulturális arrogancia legrosszabb fajtája, és a történelem, illetve az antropológia durva félreértelmezése. Mostanában kialakult az a nézet, hogy mi nyertük meg a hidegháborút. A kommunizmus kudarcot vallott, mert túl keveset és túl drágán termelt. De a kapitalizmus szintén kudarcot vallott, mert túl sokat termel, ritkán osztozik, és mindezért gyerekeink, illetve unokáink túl nagy árat fognak fizetni. A kommunizmus mint önmegtartóztató erkölcstan megbukott. A kapitalizmus pedig azért bukott el, mert az erkölcs minden formáját felszámolja. Ez nem az a boldog világ, amiről a sok felelőtlen reklámozó és politikus beszél. Olyan világot teremtettünk, amely kevesek számára élősködő jólétet, a szélesedő alsóbb rétegek számára pedig nélkülözést nyújt. Ez az utcai rablások, az esztelen erőszak, a laza erkölcsök és a legelkeseredettebb szegénység világa. Darabjaira hulló kultúrában élünk. Ron Miller (1989) így fogalmazott: „Kultúránk nem azt táplálja, ami a legjobb és a legnemesebb az emberi szellemben. Nem értékeli a látomást, a képzeletet, sem a szépség és a szellem iránti fogékonyságot. Nem ösztönzi a szelídség, a nagylelkűség, a törődés és a részvét érzését. A közgazdász-technokrata-hivatalnok világszemlélet pusztító szörnyként lerombol minden szeretetet és életigenlést az emberi lélekben.

orr026

Hogyan gondolható újra az oktatás kérdése az emberiség fennmaradásáért folytatott harc közepette? Hat szempontot javaslok.

Először is, minden nevelés környezeti nevelés is. Aszerint, hogy mit tanítunk és mit nem, a diákok megtanulják, hogy részei-e a természeti világnak, vagy nem. Ha a közgazdaság oktatásakor nem térünk ki a termodinamika és az ökológia törvényeire, alapvető fontosságú ökológiai tanulságot tudatosítunk: a fizikának és az ökológiának semmi köze a közgazdasághoz. Ez pedig egyszerűen tévedés. Ugyanez igaz a tanterv egészére.

A második szempont a görög ’Paideia’ fogalomból ered. A tanulás célja nem a tananyag elsajátítása, hanem a személyiség uralása. A tananyag csupán eszköz; ahogy a márvány megmunkálásához kalapácsot és vésőt használunk, úgy használjuk a gondolatainkat és a tudásunkat személyiségünk formálásakor. Munkánk során többnyire összekeverjük a célokat az eszközökkel; a tények, technikák, módszerek és információk válfajait sulykoljuk a diákokba, gondolván, ez az oktatás feladata, tekintet nélkül arra, hogy hogyan és milyen hatásfokkal tudják majd felhasználni. A görögök előttünk jártak.

a nagyságrenddel van baj

Harmadszor, véleményem szerint a tudással együtt jár a felelősség, hogy meggyőződjünk, jó célra használják-e fel a világban. Ki a felelős Love Canalért? Csernobilért? Az ózonréteg pusztulásáért? Az Exxon Valdez olajszenynyezéséért? Ezeket a tragédiákat egytől-egyig olyan új ismeretek okozták, amelyekért senkit nem terhel felelősség. Végül talán belátjuk, hogy a nagyságrenddel van baj. A nagyszabású és kockázatos vállalkozások megvalósításáról jóval többet tudunk, mint felelősségteljes hasznosításuk lehetőségeiről. Ezeknek az ismereteknek egy részét nem lehet felelősen, biztonságosan és következetesen jó célokra alkalmazni.

Negyedszer, addig nem jelenthetjük ki valamiről, hogy ismerjük, amíg nem térképeztük fel, hogy e tudás milyen hatást gyakorol az emberekre és közösségükre. Az Ohio állambeli Youngstown közelében nőttem fel, amelyet döntően a nagyvállalatok elhatározása tett tönkre, miszerint nem fektetnek pénzt a régió gazdaságába. Ebben az esetben a diplomás üzletviteli szakemberek, akiket kiokítottak arra, hogyan manipuláljanak a hitelből finanszírozott vállalatok felvásárlásaival, az adómentességi időszakokkal és a tőkemozgással, véghezvitték, amit egy hódító sereg sem tehetett meg: büntetlenül elpusztítottak egy amerikai várost, és mindezt az ’alsó határ’ elve nevében tették. Az alsó határ azonban további költségekkel terheli a társadalmat: a munkanélküliség, a bűnözés, a magasabb válási arány, az alkoholizmus, a gyermekek bántalmazása, a felélt tartalékok és a derékba tört életek költségével. Jelen esetben a közgazdasági iskolák és tanszékek tananyagában nem esett szó a jó közösségek fontosságáról és az emberi veszteségekről, amelyeket a szűklátókörű, romboló közgazdasági racionalitás idézett elő azzal, hogy a hatékonyságot és a közgazdasági elméleteket az emberek és a közösségek fölé helyezte (Lynd, 1982).

orr027

Az ötödik szempont William Blake-től származik. Az „apró részletek” fontosságával és a példák szavak feletti erejével áll összefüggésben. A diákok a globális felelősségvállalásról hallanak, miközben az oktatási intézmények számtalanszor felelőtlenül használják fel költségvetésüket és a támogatásokat. Az álszentség és a végső kétségbeesés leckéjét tanítják számukra. A diákok tanulnak, és soha senki nem mondja meg nekik, hogy lehetetlen az eszme és a valóság között tátongó szakadék fölé hidat verni. Égető szükség van tanszékekre és adminisztrátorokra, akik az egységességet, a figyelmet és az átgondoltságot testesítik meg, és intézményekre, amelyek működésük minden terén képesek elképzeléseiket a gyakorlatba ültetni.

kikristályosodott pedagógia

Végül szeretném kiemelni, hogy a tanítás módja ugyanolyan fontos, mint az egyes órák tartalma. A tanulás szempontjából igen fontos az oktatás módszere. Az előadás jellegű órák általában passzívvá teszik a hallgatókat. A tantermi oktatás azt az illúziót kelti, hogy tanulás csak a négy fal között mehet végbe, elzárva a „való világtól”, ahogy erről a diákok minden irónia nélkül beszélnek. A biológiaórákon végzett békaboncolás olyan képet ad a természetről, amit udvarias társaságban senki sem merne ecsetelni. Az egyetemi campus építészete maga a kikristályosodott pedagógia, amely sokszor a passzivitást, a monologizálást, a fölényeskedést és a mesterkéltséget erősíti bennünk. Arra kívánok rámutatni, hogy a diákot az órák tananyagán kívül különféle, árnyalt formákban is oktathatjuk.

Mit tehetünk? Sok mindent, kezdve azzal a célkitűzéssel, hogy egyetlen oktatási intézményből se kerüljön ki diák anélkül, hogy alapszintű ismeretekkel rendelkezne a következőkről:

  • a termodinamika törvényei
  • az ökológia alapelvei
  • a környezet eltartóképessége
  • energetika
  • minimál költség, végfelhasználási analízis
  • a technológia korlátai
  • megfelelő lépték
  • fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
  • stabil közgazdaság
  • környezeti etika

Ezt az elemző és tudományos felsorolást kiegészíteném még néhány, a tartalmas életvitelhez szükséges gyakorlati dologgal: élelemtermesztés, hajléképítés, napenergia-használat, a helyi talaj, a növény- és az állatvilág, illetve a víztározás ismerete. Ezek együttesen tesznek képessé, hogy különbséget tegyünk az egészség és a betegség, a fejlődés és a növekedés, az elégséges és a hatékony, az optimális és a maximális, illetve a „meg kellene tennem” és a „meg tudom tenni” között.

kép | shutterstock.com