Simon Róbert

KÖZHELYEINK ÚJRAGONDOLÁSA

1994 május

KÖZHELYEINK ÚJRAGONDOLÁSA

Térségünkben 1989 után nemcsak a kincstári kinyilatkoztatásokban, hanem szé­lesebb rétegek vágyaiban is megfogalmazódott a remény, hogy a kommunizmus felszámolásával megnyílt az ún. „Európa-ház” felé, s hamarosan mi is része­sei lehetünk a kapitalizmus áldásainak. Noha e remények időközben megfakultak, s egyre több a kiábrándult hang, sokan a mind súlyosabb problémákat akcidentális jelenségeknek (áthidalható érdekkülönbségeknek, esetleges fejlődésbeli eltoló­dásoknak) tekintik, amelyeket néhány évnyi, legfeljebb a bibliai negyven évig tartó kitartó igyekezettel le lehet győzni. Nyugat-Európa már ki is találta a tetszés szerint évtizedekre vagy évszázadokra tervezhető régi-új függőség csalafinta társasjátékát: az egyre újabb szervezetek, társulások — különféle előfeltételektől függő, ám az áhított céltól inkább távolító, mint közelítő — tagságának helyi vetélkedőjét, ami a résztvevőket a játszótárs kiütésének nemes versenyére sarkallja. Ez a sajátos játsz­ma néhány nem firtatott axiómára épül, amelyet mindegyik résztvevőnek — afféle játékszabályként — el kell fogadnia.
anomáliák, anómiák és abnormitások
Ezek az axiómák a francia forradalom idejétől lettek Közép- és Kelet-Európában is a posztfeudális kor jelszavaivá, s csak kevéssé módosultak-bővültek a 20. század során. Alapvetésük a „szabadság–egyenlőség–testvériség” elválaszthatatlannak tet­sző hármasságában fogalmazódott meg, de egyúttal a nyomban citoyen-re és bourgeois-ra hasadt polgár kettősségét is megragadta. Tocqueville elemzése óta köz­hely, hogy a polgár mint bourgeois a hármas követelményből az egyenlőséget tekin­tette igazán fontosnak, s arra próbálta felépíteni a jogrendet, az intézményrendsze­reket és a piac ideális világát; a szabadság, jobban mondva a mások szabadsága oly sok ráfordítással járó és igen gyanús szférája rendszeridegen elemként egyre inkább az anomáliák, anómiák és abnormitások terepe lett, amellyel a szociológia és a szociálpszichológia mellett leginkább a rendőrség foglalkozik. A polgár tehát távlatos karrierjének kezdetén széthasadt önnön felére, ám Platón „hímnő” emberével szemben e furcsa és torz lény egyáltalában nem érzi megfosztottságát és nem sóvárog másik fele után. És máris itt vagyunk az első közhelynél, amely mintegy generálja a származtatott közhelyek nagy részét.

A nyugati (vagy most már északinak is nevezett) mozgásformát innen a keleti (vagy délnyugati?) végekről ugyanis nem a megfelelő kategóriákkal közelítjük. Pol­gárról beszélünk ott, ahol legjobb esetben is csak bourgeois van, s piaci rendszert emlegetünk, holmi szabad versenyről ábrándozva ott, ahol rendszerré válva már több mint egy évszázada (valójában a kapitalizmus kezdetei óta) politikával, állam­mal, pártokkal és monopóliumokkal összefonódott — braudeli értelemben vett — kapitalizmus uralkodik. Egyszer érdemes lenne megvizsgálni, hogy Martinovicséktól Eötvöséken és Adyn keresztül Bibóig és tovább hogyan alakult ki nálunk a máig szívósan tovább élő elsődleges és sokadlagos feudális elemek és a szocializ­mus kísértete közötti kétfrontos harcban megfogalmazódó polgári társadalom soha nem realisztikus, mindig idealizált vagy félreértett fantáziavilága.

simonr2_0523

Nyilván­valóan jelentős különbségek vannak a Maine-en, Tönnies-en, Weberen, Sombarton és Bibón pallérozódott értelmiségi víziók és a vállalkozói világ népies elképzelései között. Feltétlenül közös azonban bennük, hogy a Nyugatról alkotott kelet-közép-európai elképzeléseket át- meg átszövik az ideologikus elemek, amelyek bizonyos közös polgári hagyományokat és polgári értékeket társítanak hozzá, s a francia forradalom hármas jelszavából elsőnek elhagyott „fraternité”-re gondolva a Nyu­gattól bizonyos kötelességeket kérnek számon, úgy tekintve rá, mint idősebb és gazdag fivérre, akinek eltévelyedett, de a közös asztalhoz immár visszatérő ifjabb testvérét segítenie kellene. Ebben a megközelítésben valóban érthetetlen, hogyan játszhatja a polgárosult Európa a mindenbe beleszóló, feltételeket szabó, de semmit sem tevő kibic szerepét a jugoszláv tragédiában, s miért használja ezt a térséget a másutt már fölhasználhatatlan szellemi, technológiai és egyéb végtermékei szemétlerakatának. Ám ez a megközelítés teljesen jogosulatlan. Etikai értékszempon­tokat nem szabad a gazdasági és a politikai érdekek világába belevinni. Nyugat-Európa tárgyal velünk, de úgy, ahogyan a kora kapitalista Hollandia és Anglia tár­gyalt „partnereivel” a Nyugat- és a Keletindiai Társaságok révén. A különbség csak annyi, hogy a korábbi — mellesleg rendkívül költséges — közvetlen gyarmati függés helyett most a Valutaalap és a Világbank kölcsöne révén sokkal kisebb ráfordítással sokkal szorosabb és biztonságosabb függést lehet létrehozni. Ez való­ban a tőkés világrendszer rendkívül ügyes modernizációja (modernizálása) volt, és ezzel a kulcsfogalommal eljutottunk a második nagy közhelyhez.
zsákutcás fejlődés
A naiv és reflektálatlan szemlélet ugyanis minden további nélkül hajlandó egyen­lőségjelet tenni a kapitalizmus/kapitalizálódás, a polgárság/polgárosodás és a mo­dernség/modernizáció (modernizálás) közé. Ez korunk egyik legnagyobb csapdá­ja, s hogy mennyire nemcsak elméleti, hanem húsba vágó gyakorlati kérdés, azt Latin-Amerika, Ázsia és Afrika számos országának eddigi zsákutcás fejlődése meggyőzően bizonyítja. A mi régiónk számára pedig a bolsevik birodalmiság összeomlása után kialakuló törzsi háborúskodás, a megoldatlan nemzeti, kisebbsé­gi problémák s a szükségképpen torz kapitalizálódás már látható jelei egyaránt példázzák azt a paradoxonnak látszó történelmi jelenséget, hogy polgárság nélkül is be lehet vonni egy régiót a kapitalizálódás folyamatába, amely a legtöbbször azt jelenti, hogy bizonyos kapitalizált enklávék kialakítása mellett a fogyasztás bi­zonyos szféráját „modernizálni” lehet.

simonr3_0523
Ám e folyamatnak nem kell előfeltételeznie és nem kell indukálnia polgárságot, csupán fogyasztókat, akik elfogadnak bizonyos játékszabályokat. A tőkés világrendszerbe kapcsolt periférián vagy félperiférián a masszív bourgeois réteg létrehozása sem szükségszerű: a latin-amerikai, afrikai, indiai-pakisztáni tapasztalatok szerint elegendő néhány szektort kapitalizálni, s tő­kés enklávékat létrehozni. Ez következik a kapitalizmusnak abból a mélyen gyöke­rező tendenciájából, hogy alapvetően az egyenlőtlen fejlődésre épít, és szüksége van a braudeli „infraökonómia” világának nem-kapitalista, de attól meghatározott, kizsigerelt és eltorzított szférájára. Jánossy Ferenccel szólva: „A kapitalizmus legjellemzőbb vonásait… nem a tőkére és a bérmunkára való szétválasztottság hatá­rozza meg, mint gyakran feltételezik, hanem a szétválasztódás egyre tágabb terüle­teket, újabb és újabb lakosságrétegeket elérő folyamata.” Ugyanezt I. Wallerstein kiélezettebben úgy fogalmazza meg, hogy a kapitalizmus egyáltalában nem egyenlő a szabad bérmunka alkalmazásával; állandó felhalmozási folyamata éppenséggel a „nem szabad munkaerő” állandó újratermelésétől függ. Számot kell tehát vetni azzal a súlyos ténnyel, hogy a tőkés világrendszer centruma kíméletlen „moderni­zációt” ír elő a fejletlen régió számára, de a „modernizáció” nem jelent sem sza­bad bérmunkára épülő tőkés termelést, sem társadalmi méretű polgárosodást, sem polgári kultúrát és értékrendet. És itt újabb közhelyekhez érkezünk: sokak számára még ma is úgy tetszik, hogy a polgárság elképzelhetetlen adekvát politikum, intéz­ményrendszer és kultúra nélkül.
a művészet áruvá változott
A polgárságnak a kultúra iránti negatív vagy közömbös viszonyát Hegeltől kezd­ve Tocqueville-on, Burckhardton át a frankfurti iskoláig sokan és meggyőzően leír­ták és bizonyították. Tocqueville-t idézve: „A demokratikus nemzetek … azokat a művészeteket fogják inkább művelni, amelyeknek rendeltetése, hogy az életet kellemesebbé tegyék, s nem azokat, amelyek az élet megszépítését célozzák.” Ez a kultúrát pusztán forgalmazandó terméknek tekintő álláspont egyértelműen követ­kezett egy olyan rendszerből, amelyben — tendenciáját tekintve — minden, így a művészet is, áruvá változott, s ezáltal a legfőbb értékmérő a csereérték lett. A bourgeois-vá vált polgár tehát egyáltalában nem tekinthető a kultúra letéteményesé­nek és a történelemtől felkent istápolójának. Ezt a múlt században már közhellyé vált megállapítást azért kell hangsúlyozni, mert ma számosan az ellenkezőjét próbálják közhellyé tenni.

A polgárságnak a politikumhoz való ugyancsak ambivalens viszonyát a Gramsci nyomán elindult kutatás vizsgálta meg alaposan, s ennek során mélyrehatóan ele­mezte az újabbkori európai fejlődést az abszolút monarchiától a 19—20. századi német, francia, olasz, de akár a klasszikus polgárinak tekintett angol történelem meglepő tanulságaiig (1. egyebek között N. Poulantzas és P. Anderson munkáit, de idevág A. Gershenkron több nagy hatású tanulmánya is).

simonr4_0523
Ezek az elemzések döntő pontokon szakítottak a Marx által megfogalmazott, ám a nem-marxista tudo­mányos kutatásban és köznapi tudatban is közhellyé vált nézettel, hogy a gazdaság szférája mint túlsúlyos mozzanat (mint alap) több-kevesebb automatizmussal meghatározza a politikum (mint felépítmény) szféráját, s ennek során a gazdaság hozza létre a maga számára a neki megfelelő jogrendszert, intézményrendszert, oktatást stb. A történeti elemzések ezt az elképzelést lényeges pontokon cáfolták, s a továbbiak különösen Közép- és Kelet-Európa történetének legújabb tanulságai­val tehetik még konzisztensebbé és baljósabbá e képet (ennek szellemében érthe­tőek pl. nálunk a nem-polgári új politikai elit vallásilag tételezett, ,,küldetéses” refeudalizációs törekvései).

A polgárság nem képes, vagy nem is akar polgári politikai rendszert létrehozni, s emiatt a legújabbkori európai fejlődésen belül a gazdaság és a politikum szférái között jelentős eltolódások léptek föl — legtöbbször az utóbbi túlsúlyával és hege­móniájával. Kiderült, hogy ami a 18. századi orosz viszonyokkal és a bonapartizmussal Marxnál még anomáliaként szerepelt, az az abszolút monarchiáktól kezdve (tehát lényegében a kapitalizmus genezisétől) a landlordizmustól meghatározott angol politikumon, a német és olasz fasizmuson, a spanyol francoizmuson át a francia bonapartizmusig a nyugat-európai fejlődés „normális” útja, amelynek jellemzője az volt, hogy a tőkés gazdaság mozgása s a polgárság társadalmi élettere, különösen válsághelyzetben, a nem-polgári uralkodó rétegek politikai hege­móniáján belül zajlott.
birodalmi kereteken belül
Ezzel a — hosszabb történelmi távlatban nem is olyan sajátos — társadalmi jelen­séggel függ össze az a történelmileg igen figyelemreméltó és a polgári köztudatban általában mellőzött tény, hogy a nyugat-európai történelem túlnyomó része úgyszól­ván a 20. század közepéig birodalmi kereteken belül zajlott (gondoljunk az angol, a francia, a spanyol, a portugál, a belga birodalmakra és az állandó olasz és német birodalmi aspirációkra), amelyeknek a katonai és politikai vezetői túlnyomóan nem-polgári rétegekből kerültek ki. Európa legújabbkori történelmének e rendkí­vül fontos jelensége érthető módon nem vált sem a történészek, sem a mindennapi tudat közhelyévé. Manapság, amikor oly nagy figyelmet fordítanak egyesek oly kevés szakmai eredménnyel a szovjet típusú birodalmiság bizonyos elemeinek bemutatására, fontos lenne alaposan megvizsgálni a nyugat-európai birodalmiságok természetét (sokrétű összefüggésüket a polgári meg a tőkés fejlő­déssel), továbbá a birodalmi hagyományok továbbélését.

A polgárságnak a kultúrához, a politikumhoz és az intézményrendszerhez való ambivalens vagy közömbös viszonya arra figyelmeztet, hogy a kapitalizmussal sem jött létre olyan társadalmi struktúra, amelyet homogén, szerves totalitásnak tart­hatnánk, vagyis amelyen belül a különböző mozzanatok — gazdaság, politika, kul­túra — valamilyen polgári értékrend köré szerveződnének. Ha erre az utóbbira rákérdeznénk, akkor a válaszadást valószínűleg mindegyik társadalomtudomány előzékenyen a másiknak engedné át, s nem biztos, hogy ezért a tudományokat kellene elmarasztalnunk. Ebben az összefüggésben én csupán egy körülményre szeretnék rámutatni. A történelmi prognózisokban az egyik legnagyobb horderejű melléfogást, tudjuk, Marx követte el, amikor az abszolút és a relatív elnyomorodás föltételezése alapján bipoláris osztályfejlődést tételezett föl, amelyen belül a mun­kásosztály nincstelenségéből következően szükségképpen forradalmasodik, s mi­vel nem veszíthet semmit, ezért alapvető változásokra orientált. Tudjuk, hogy Marxszal szemben Tocqueville-nak volt igaza, aki a múlt század harmincas évei­ben[1] szerzett amerikai megfigyelései alapján előre látta a középosztályosodást mint a polgári demokráciák egyik alapvető tendenciáját, s azt is vilá­gosan fölismerte: a középosztályok elég tehetősek lesznek, hogy ellensze­güljenek minden — előre nem látható következményekkel járó — változásnak.

simonr5_0523
Tocqueville arra a paradox következtetésre jutott, hogy a demokráciát létrehozó pol­gárság jellegénél fogva konzervatív és változásellenes; egyik legfőbb követelése a rend és a biztonság, s ennek érdekében — és ez a polgári korszak mélyebb elem­zésének másik nagy paradoxona — készségesen veti alá magát az erős államnak, amelynek elhalásáról Adam Smithtől Marxon át Leninig oly sok csacskaságot olvashattunk értelmiségi „wishful thinking” gyanánt. A rendpárti, konzervatív, tu­lajdonát féltő polgárság tette lehetővé, hogy a helyi közösségek, helyi autonómiák, „a szabadság kis körei” Nyugat-Európában sem izmosodnak látványosan, ellenkezőleg: a társadalom egyre fokozottabb államosítását figyelhetjük meg az utóbbi két évszázad során.
sietős intézkedések
Ez a magyarázata, hogy Nyugat-Európa oly nyugtalanul figyeli a váratla­nul keblére boruló torzonborz, kiszámíthatatlan viselkedésű kelet-európai sógor problémáit, ez teszi érthetővé, miért nem vállalja ezeknek a problémáknak a túlnyomó részét, s miért tesz sietős intézkedéseket, hogy ne „gyűrűzzenek be” hozzá e térség akut problémái. Ugyanakkor ez magyarázza azt is, miért üdvözli óriási örömmel az olyan államiságot, amely konzervatív, biztosítani látszik a rendet, s aláveti magát a nyugati feltételeknek.

És itt kell a legszebben hangzó, de legkevésbé igaz közhelyet eloszlatnunk: a két fél, a nyugat-európai kapitalizmus és a magyar politikai elit oly nagy egyetérté­se egyáltalában nem a polgárság megizmosítására és uralomra juttatására szerve­ződött, csupán bizonyos érintkezési formák, bizonyos típusú kapcsolatok polgárság-közömbös modernizációjára.

Ez a rendet, stabilitást, problémamentességet igénylő konzervatív nyugat-euró­pai kapitalizmus ugyanis ideális partnert talált a hatalomra jutott, antiliberális, feudális hagyományokat vállaló, bevallottan nem-polgári politikai elitben, amely készséggel elismeri a kint feltételeit, hiszen azok kiválóan egybevágnak a saját érdekeivel. Hisz ezek lényegüknél fogva összeegyeztethetetlenek az erős pol­gárság kialakulásával. Világosan kell látnunk azonban, hogy az utóbbi négy esz­tendő — polgárosodás szempontjából — teljességgel negatív történései nem, vagy nem csupán egy nem-polgári párt kényéből fakadnak: a ma érvényesülő nem-pol­gári politika — ha nem is a régi színvonalon — olyan hagyomány utódja, amely a szegényes, kezdet kezdetétől torz és oly sokszor visszafejlesztett magyar polgá­rosodás történetét végigkísérte és meghatározta.

[1] A tanulmány a 20. század végén jelent meg, tehát a szerző a 19. századra gondol [a szerk.]
kép | José Luis Vilar Jordán, lensculture.com