Dániel Anna

HAMISÍTÓK

Teleki László halála [2002 augusztus]

HAMISÍTÓK

Idő: Az 1861. május 8-ra virradó éjszaka.

Helyszín: a Teleki palota, amely a mai Szervita téren állt. Teleki László hálószobája.

Szereplők: Teleki László, valamint Tisza Kálmán, Ferenc József, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc hangja és a Hangok.

Teleki László (fel-alá járkál a szobában, olykor leül vagy végigveti magát ágyán.)

Tompa, nyikorgó zörej.

a bűnök sokasága

Teleki László (elgyötörten, töprengőn): A kapu. Most csukják be utána. Nyikorog a kapu… Megtenni – nem tenni meg. Egyaránt vészterhes mindkettő. Határozatba foglalva megszólaltatni a nemzet létbevágó jogos kívánalmait holnap az Országgyűlésen. A tizenegy esztendő után végre összehívott Országgyűlésen. Vagy kövessem, amit Kálmán az imént? … Hallgassam el mindazt… Miként lehet az embernek élni gyilkolva önmagát? A Kegyencben írtam. Elhibázott dráma, már régóta tudom. Bajza lecsepülte. Mégis… akárcsak a Kegyencben, most is… A bűnök sokaságaés az orvoslás egyaránt elviselhetetlen. Ha megtartom a beszédem, és Deák Felirati Javaslata – ez várható – a szavazáson kisebbségben marad, s pártunk követelései az Országgyűlés határozatává emelkednek, akkor, miként Kálmán mondotta, a felgyülemlett temérdek keserűség…

Tisza Kálmán hangja: A felgyülemlett temérdek keserűség tettekben tör ki, az önkény ismét lesújt, s hazánk újfent vérbe borul.

Teleki László: Éjféltájt távozott. Órák hosszat vitáztunk.

Tisza Kálmán hangja: Laci bátyám, nagybátyám, mentorom. A honszeretet, a szabadságeszmék, a töretlen jellem megtestesülését tiszteli benned híveid tábora, tiszteljük mi, a Tisza család tagjai, kiváltképpen jómagam. S ha most ismételten arra kérlek, a Határozati Párt oszlopos tagjai névében aggodalommal teli szívvel arra figyelmeztetlek…

Teleki László: Másítsam meg beszédemet? Nemzeti létünk sérelmeit és döntő kívánalmait közösen vázoltuk fel a Határozati Párt bizottságában. Az összeállításban magad is részt vettél.

Tisza Kálmán hangja: Podmaniczky Frigyessel, Nyáry Pállal, Madarász Józseffel egyetemben. Korántsem vita nélkül, Laci bátyám, amely a jelek szerint felsebezte érzékenységedet.

daniel2 0617

Jean Helion képe, pinterest.com

Teleki László: Nem titkoltam csalódásom fájó érzetét ingadozást tapasztalva ott, ahol azt szerencsétlenségnek tekintem.

Tisza Kálmán hangja: Azóta ismét aggályok merültek fel, súlyos aggályok.

Teleki László: Most? Néhány órával az Országgyűlés ülése előtt?

Tisza Kálmán hangja: Az utóbbi napokban kialakult helyzetben nem tartjuk sem tanácsosnak, sem célszerűnek…

Teleki László: (indulatosan) Soha nem alkudoztam a meggyőződésemmel. Soha! Akkor sem, midőn Bécsben a börtönből váratlanul egyenest a Burgba… A császár elé. Zavarodott voltam, talán fejvesztett is, de meghunyászkodó nem. Kossuth is belátta. Elismerte. Gyáva én soha… (Maga elé mered.) Alig néhány hónapja. December 30-án. Bérkocsi jött értem a börtönbe. Azt mondták, Vay kancellárhoz visznek a Burgba. Írtam neki a börtönből, két ízben is. Tiltakoztam meghurcolásom és fogvatartásom ellen. Joggal véltem, hogy őhozzá kísérnek. És akkor… A teremben Ferenc József. A császár mellett Vay báró meg a főhadsegéd, Creneville gróf. Ha Vay előzetesen közli… Valamikor szinte barátok voltunk. S a császár…

Ferenc József hangja: Teleki gróf úr! Ismeretes előttünk a gróf úr konspirációs tevékenysége, tudomásunk van a magyar lázadás idején folytatott felforgató tetteiről, valamint mindarról, amit a magyar lázadás megsemmisítése után az évek során külhonban kifejtett. Bíráink kötél általi halálra ítélték in effigie.

Teleki László: In effigie – távollevőként. Nevem a bitófára szegezve.

Ferenc József hangja: Birodalmunk alattvalói közt békességre törekszünk.

Teleki László: Akkor kellett volna.

Ferenc József hangja: A békesség nevében hajlandók vagyunk…

Teleki László: Akkor! Kijelenteni, állítsanak hazámban bíróság elé.

Ferenc József hangja: Hajlandók vagyunk gróf urat szabadon bocsátani, azon három feltétellel…

Teleki László: Három. Bűvös szám. Végzetes szám.

Ferenc József hangja: Nem hagyja el birodalmunkat. Nem folytat semminemű kapcsolatot birodalmunkkal ellenséges külföldi személyekkel. (Hangját felemeli.) Tartózkodik minden politikai tevékenységtől.

Teleki László: Hazámban tartózkodjak minden politikai tevékenységtől?

Ferenc József hangja: Egyelőre, gróf úr.

Teleki László: Egyelőre.

(Kis csend.)

Tisza Kálmán hangja: Ismétlem, aggályok merültek fel, Laci bátyám. Az Októberi Diplomát, valamint a Februári Pátenst elutasítva követeljük a 48-as alkotmány helyreállítását.

Teleki László: Valamint igaz demokráciát, osztály-, vallás- és nemzetiségre való különbség nélkül, teljes polgári és vallási jogegyenlőséget.

Tisza Kálmán hangja: Magad is tudod, Laci bátyám, hogy pártunk kötelékében, s a Titkos Szervezkedők körében számosan nem értenek egyet a nemzetiségeknek adandó jogok oly méretű kiterjesztésével, aminőt te szorgalmazol, továbbá az izraelitáknak, s az alkotmányos jogokból kirekesztett minden más felekezetnek a teljes vallási, politikai és polgári jogegyenlőség biztosításával.

Teleki László: Az egész nemzet szenved, ha bármely tagját sérelem éri.

Tisza Kálmán hangja: Az Alsótáblán mondtad ki 1840-ben tiltakozásként az országgyűlési ifjak elfogatása ellen.

daniel3 0617

Jean Helion képe, pinterest.com

Teleki László: S ezt mondtam Széchenyi Istvánnak is hét esztendő múltán annak okáért, hogy ő a botbüntetés eltörlését a hadseregben – jóllehet a büntetési módot helytelenítette – nem tartotta időszerűnek. (Kis szünet után tűnődve:) Gyakran invitált ebédlőasztalához eszmecserére. El akart szakítani Kossuthtól.

Széchenyi hangja: (Kétségbeesett és vádoló) Kossuth!… Hatalma van a lelkeken.

Teleki László (töprengve): Hatalma van a lelkeken. Az emigrációban tizenegy esztendeig elszakadtam tőle. Én Svájcban, ő Londonban. A parancsári mivolta miatt szakadtam el Kossuthtól. Kormányzónak tituláltatta magát emigránstársaival. Kormányzó, aki egymaga dönt a nemzeti létünkbe vágó ügyekben. „Tudod, hogy nem vagyok, soha nem voltam arisztokrata”, ezt írtam neki, hogy ráeszméljen.

Széchenyi hangja: Hatalma van a lelkeken.

illúziókban él

Teleki László: Ezért tértem vissza hozzá tizenegy esztendő múltán. Hatalom a lelkeken. Vád és elismerés. Hódolat és kárhoztatás. Ítélkezés. Törökországba, az internálótáborba azt írtam neki: „Te vagy Európa legnagyobb embere. A magyar ügy a te neveddel van identifikálva.” Amerikai körútja idején ezt írtam róla levelemben: „Most is azt hiszem, Lajcsi az marad, aki volt, minden tekintetben illúziókban él, hangját a Jerikó falait lerontott trombitáéval zavarja egybe. (Tárgyilagosan) Való igaz, hogy végül letett a kormányzói titulusról, a parancsárságról. Klapkával együtt a Magyar Nemzeti Igazgatóságban az ügyeket hárman irányítjuk. Hárman, mielőtt Drezdában engem… Az utolsó délután törtek rám. Másnap utaztam volna vissza Svájcba.

Ferenc József hangja: Ismeretes előttünk a gróf úr konspirációs tevékenysége. .. Egyelőre tartózkodik minden politikai tevékenységtől…

Hangok: Egyelőre…

Teleki László: Sokáig, nagyon sokáig vitáztunk Kálmánnal. Elismételtem neki, amit valaha Széchenyinek. Azon nemzet, amely a maga hivatását nem tudja megérteni, szabadságot hirdetett, de nem a szabadság érdekében cselekszik, ki fog töröltetni a civilizált nemzetek sorából.

Széchenyi hangja: A gyümölcstelen kuruc szellem gyásznapokat hozott hazánkra és századokra lökte vissza nemzetünk kifejlését.

Tisza Kálmán hangja: Laci bátyám, téged olykor a túlhév…

Széchenyi hangja: Magyarország össze van házasítva az osztrák tartományokkal.

Tisza Kálmán hangja: A temérdek párbajod, Laci bátyám!

Széchenyi hangja: Milyen heves és bolond!

Tisza Kálmán hangja: Párbajok úgyszólván semmiségekért.

Teleki László: Semmiség?

Tisza Kálmán hangja: Haynaut újságban szólítottad párviadalra.

Teleki László: Gyilkosnak neveztem. Nem állt ki. Nem is válaszolt.

Tisza Kálmán hangja: Klapkával is.

Teleki László: A párbaj után kibékültünk.

Tisza Kálmán hangja: Benedek Lajos táborszernaggyal is…

Teleki László: A táborszernagy napiparancsában kikelt az ellenzéki mágnások ellen. Indulatos sértegetései okán intéztem hozzá kihívást.

Tisza Kálmán hangja: Az eset visszhangzott az európai sajtóban, eltérő kommentárokkal fűszerezve.

Széchenyi hangja: Heves és bolond.

Teleki László: Ezt a Naplójában jegyezte meg rólam. Pulszky olvasta.

Széchenyi hangja: Valóságos Hegypárt!

Teleki László: Hegypárt… Robespierre képe ötlött fel rólam Széchenyiben? Vagy éppenséggel Marat-é?

Tisza Kálmán hangja: Midőn Bécsből hazatérvén belevetetted magad, belesodródtál az itthoni politikai életbe…

daniel4 0617

Jean Helion képe, pinterest.com

Teleki László: Nem megkegyelmezettként. Szabadon bocsátott hadi vagy államfogoly. Ez a státusom. Ezt mondtam Pest vármegye küldöttségének. Ezt ismételtem el a titkos ellenállóknak, mindazoknak, akik felkerestek. Szabadon bocsátott ellenség vagyok. Csakhogy… Az emigráció felzúdulása. A támadások a külhoni sajtóban. A vádak. Meghunyászkodtam. Elárultam a Haza, a Szabadság ügyét. Rút érdek vezérelt. Érdek?! Elkobzott javaimat nem kaptam vissza, s egyetlen lépést sem tettem birtoklásuk érdekében. Kossuth… Eleinte ő is. Ám hamarosan…

Kossuth hangja: Volt bajtársai nem kételkednek benne. Ezt az utókornak is kijelentem.

Tisza Kálmán hangja: Egyre fokozódó hévvel a közéletben, Laci bátyám!

hű leszek eszményeimhez

Teleki László: Felém fordultak. Hozták a gyászukat, a haragjukat, a keserűségbe itatott reményüket. A vármegyék küldöttségei, a Titkos Szervezkedők, élükön Kálmán, az unokaöcsém, Tisza Kálmán, aki most… Cselekvést sürgettek. Az Októberi Diploma álengedményei nemzeti létünk elsorvasztását szolgálják. Tiltakozni kell! De az egyelőre. Egy-két hónap, majd egy-két hét haladékot kértem. Battyhány Lajos özvegyénél Dákán töltöttem néhány napot vidéki csöndben. Megtudták, hogy ott vagyok. Fáklyás menet, a Himnuszt énekelték. A püspök ünnepi beszéde. És én… Halálomig hű leszek eszményeimhez. Ha Bécs honi tevékenységemet jogtalannak ítéli, vessenek börtönbe. Ezt jelentettem ki Vaynak, így nyilatkoztam más hivatalos személyeknek is. Ezt mondtam, ismételtem. De nem jött figyelmeztetés. Egyetlen szó sem, hogy az egyelőre még érvényben van. A megnyitandó Országgyűlésre főrendként hívtak meg. Nem fogadtam el. Közfelkiáltással megválasztott képviselőként…

Tisza Kálmán hangja: Aggálykeltőaz a több alkalommal hangoztatott kijelentésed is, miszerint nem érhetjük be a 48-as törvények helyreállításával.

Teleki László: Alap ez, melyet mind alkotmányos, mind demokráciai tekintetben fejleszteni kell.

Tisza Kálmán hangja: Laci bátyám! Határozati Pártunk…

Teleki László: Alvezére vagy!

Tisza Kálmán hangja: Vezéreként méltónak ítéltél a tisztségre. S minthogy méltónak ítéltél, szólnom kell fájó és kényes kérdésekről is. Nemzetiségi politikáddal pártunk többsége nem ért egyet. A Dunai Konföderáció tervezetet, a nemzetiség lakta területek népszavazás útján történő hovatartozásáról, amelyet Kossuth hosszú ideig elutasított…

Teleki László: Szabadságot akarok, mindenben valót, korlátlant, így a nemzetiségekre is, – ezt mondtam Kossuthnak Londonban. Ő akkor amerikai körútjáról visszajőve hallani sem akart területi engedményekről, Erdély önállóságáról, ami kétségkívül nem zárja ki azt a helyzetet, hogy népszavazás esetében Erdély idővel talán egy Dákóromán ország részévé válik. Ám az osztrák abszolutizmusnak kiszolgáltatott hazámnak, s a térség leigázott nemzeteinek és nemzetiségeinek a konföderáció a kiút, a biztonságos jövő. Közös védelem, kereskedelem, közlekedés. A mohó nagyhatalmak közt az elnyomásból szabadultak szövetsége! Nem akarom, hogy a szent ügy, melynek bajnokai vagyunk, a históriai jog szűk határai közé szorítva a territoriális integritás fogalmán hajótörést szenvedjen… És Kossuth, aki birtokában van a megújulás csodálatra méltó képességének, végül – némi módosítással – elfogadta…

Kossuth hangja: Másképpen marad a hatalmi versengés boszorkányüstje, melyben az úrhatnámság szelleme Európára veszélyt főz.

Teleki László: Valljuk mindketten, a nemzeti eszme csak akkor válik hasznára az emberiségnek, ha demokráciával párosul. Nem nagyhatalmakhoz szegezve vagy szegődve, az elnyomott népek összefogása a kiút.

daniel5 0617

Jean Helion képe, pinterest.com

Tisza Kálmán hangja: A cél érdekében az előrelátó politikus kénytelen változtatni egyen s máson. Téged, Laci bátyám, ezt nem egymagam állapítom meg – olykor vagy éppenséggel gyakran – a túlhév vezérel… Drezdai utad is…

Teleki László: Auguszta meghívott unokája keresztelőjére.

Tisza Kálmán hangja: A nagyra becsült özvegy Orczy bárónéval találkozhattál volna svájci lakhelyeden, miként találkoztál is más alkalmakkor.

Teleki László: Unokahúgomat is látni akartam. A börtönből szabadult Blankát.

Tisza Kálmán hangja: Végül is nem kerested fel. Nyilván motoszkált benned az aggodalom.

Teleki László: Teáztunk, amikor ránk törtek. A félrebillent teáscsésze Auguszta kezében, a kilöttyent tea barna foltja az abroszon. Tiltakoztam a letartóztatás ellen. Börtönbe vittek. A zárkából tiltakozó levelet intéztem a belügyminiszterhez.

Tisza Kálmán hangja: Szászországot kiadatási egyezmény kötelezi, hogy Ausztriának…

Teleki László: John Harold névre kiállított angol útlevéllel utaztam. Óvatosságból a bajuszomat is leborotváltattam. Mielőtt útnak eredtem, írtam Kossuthnak. „Sürgető személyes ügyben vagy tíz napig, talán tizenkettőig is utaznom kellene. Utam nem veszélyes, nem párbaj.”

az osztrák titkos rendőrség

Tisza Kálmán hangja: Feltehető, sőt egyenest valószínű, Laci bátyám, hogy az osztrák titkos rendőrség nyomodban volt attól fogva, hogy Genfben álnéven vonatra szálltál Drezda felé. (Megnyomva a szavakat): A francia, angol politikusokkal tárgyaló Teleki Lászlót, aki Franciaországban képviselte szabadságért küzdő nemzetünket, aki francia nyelven írt könyvében fordult hazánkért a világ kiművelt nemzeteihez, újságokban ismertette küzdelmünk jogosságát, aki lengyel emigránsokkal, s a neves román történésszel, Bălcescuval Ausztria és a cári birodalom elnyomott nemzeteinek és nemzetségeinek konföderációs tervét még a szabadságharc alatt kidolgozta, aki elérte, hogy az angol Parlamentben felszólalás sürgesse Kossuth és társai szabadulását az ázsiai táborból, aki előkészítette Kossuth és III. Napóleon tárgyalását, ezt a kvázi szövetséget, Teleki Lászlót ne tartotta volna állandóan szemmel az osztrák titkos rendőrség?

Teleki László: Tervek… Szavak… Leírt és kimondott szavak. Elhallgatott szavak. Remény és kudarc. Gyötrelmes libikóka. Napról napra, évről évre tervek és remények libikókáján. Egyensúlyban maradni megalkuvók és holdkóros célokat kergetők között.

Tisza Kálmán hangja: Sokan azt képzelik, hogy te, Laci bátyám, még mindig kapcsolatban állsz a francia császárral, s ha az Országgyűlésen elhangzó beszéded nyomán felkelés tör ki, a francia császár segítségünkre jön.

Teleki László: Deák feltette nekem a kérdést: ha szakításra kerülne a sor Ausztriával, számíthatunk-e francia segítségre. Nemmel válaszoltam. Hazaírott leveleimben egyre intettem a titkos ellenállókat, óvakodjanak a felkeléstől, amely külföldi segítség nélkül újra hiábavaló vérontáshoz vezetne. Ezt közlém mindazokkal, akik Svájcban felkerestek, köztük veled is, Kálmán, midőn a Titkos Szervezkedők küldötteként nálam megjelentél.

Tisza Kálmán hangja: Laci bátyám, zaklatott lelkiállapotod…

Teleki László: Zaklatott lelkiállapotom!

Tisza Kálmán hangja: Andrássy Gyula is sajnálkozva említette, midőn meglátogatott.

Teleki László: Halálra ítélve egykor ő is. In effigie… A kölcsönös engedmények útjának lehetőségéről beszélt nekem. (Kis csend.) Mit vártok ti tőlem?

Tisza Kálmán hangja: A Határozati Párt oszlopos tagjainak nevében arra kérünk, azt várjuk tőled, hogy holnap, ha megtartanád beszédedet, a nemzetiségi kérdést taglalva azt a szöveget veszed alapul, amelyet rögvest átnyújtok neked.

daniel6 0617

Jean Helion képe, pinterest.com

Teleki László: Beszédemben azt írtam: hasson megnyugtatóan hazánk nem magyar ajkú népeire, hogy késznek jelentjük magunkat azoknak, akár nemzetiségi, akár vallási érdekeikre nézve nyelv-, nemzetiség- és valláskülönbség nélkül a teljes jogegyenlőség alapján mindent megadni és biztosítani, mi a közös haza integritását nem veszélyezteti. Én már negyvenkilencben úgy vélekedtem, nem a despotikus Ausztriával, hanem a horvátokkal, szerbekkel, oláhokkal kellene egyezkedni.

Tisza Kálmán hangja: A holnap van most soron, Laci bátyám. Az Országgyűlés. Beszéded – ismétlem – végzetes következményeket vonhat maga után. A szenvedélyes hangnem. Csupán néhány passzust idézek. „Példátlan megátalkodottság, lélekrázó visszaélés, leplezetlen despotizmus.”

Teleki László: Mi történt itt közöttünk?! Podmaniczky Frigyes, Nyáry Pál, Andrássy Gyula. Andrássy már előbb… Ő már azon a megbeszélésen… Kálmán! Az unokaöcsém! Amit kimondanak, amiről hallgatnak.

Tisza Kálmán hangja: Ferenc József uralkodásának jogosságát kétségbe vonva őt Ferenc főhercegnek titulálod.

Teleki László: Uralkodása jogosságát Deák sem ismeri el. Tényleges uralkodónak nevezi, nem törvényesnek.

Tisza Kálmán hangja: Ő feliratban fordul a tényleges uralkodóhoz, s ez nem zárja ki az egyezkedés lehetőségét.

Teleki László: Egyezkedés az Októberi Diplomában foglalt festett alkotmány alapján, a Februári Pátens alapján! Hiányzik a had- és pénzügy feletti jogunk biztosítása, egyik sem szavatol hazánknak független kormányt, minden fontos ügy a Birodalmi Tanács hatásköre alá esik. (Kis szünet.) Mit akartok ti tőlem?

Tisza Kálmán hangja: Azt javasoljuk, hogy egyedül a felirati javaslat kerüljön szavazásra.

Teleki László: Azt javasoljátok, hogy hallgassak?

Tisza Kálmán hangja: Deák beszédét, amelyet odaadott neked elolvasásra, te magad nevezted fölségesnek, Laci bátyám.

Teleki László: Logikai szerkezetét valóban és okkal fölségesnek neveztem. (Tűnődve.) Deák… A szabadságharc idején azt mondta: Tudok én reménytelenül is harcolni. Aztán elvonult Kehidára. A vidéki magányba.

Deák hangja: Elvonultam Kehidára a vidéki magányba. Harcolni a magam módján.

Tisza Kálmán hangja: Az úrbéri maradványok felszámolását sem ajánlatos sürgetni a jelen helyzetben.

Teleki László: Ifjúkorom óta célom azon közfalakat lerontani, amelyeket ember és ember közt balítélet emel.

Tisza Kálmán hangja: A birtokos osztály negyvennyolcban nagy áldozatokat hozott a honért, Laci bátyám.

Teleki László: A hon! A nevében dobjátok sutba a szabadságot, a demokráciát, a minden embert egyaránt megillető jogokat. E szó alá földelitek el a temérdek vérrel és szenvedéssel vállalt célt.

Tisza Kálmán hangja: Téged a súlyos, a felette súlyos idegállapotod…

Teleki László: A váltig emlegetett haza nevében meghamisítjátok az emberiség útmutató értékeit.

Tisza Kálmán hangja: Figyelmeztetlek, ha holnap mégis szólásra jelentkeznél, kisebbségben maradsz. A Határozati Párt képviselőinek egy része, tekintélyes része nem jelenik meg az ülésen.

Teleki László: Távozz innen!

Tisza Kálmán hangja: Óhajodat teljesítem, Laci bátyám.

Teleki László: A kapu… Nyikorogva zárult utána… Miként lehet az embernek élni gyilkolva önmagát? Holnap az Országgyűlésen… Az egyezkedés… A kiegyezés…

Deák hangja: Kiegyezés a nemzet és a dinasztia között. Ha létrejön, ötven évig talán kitart.

Tisza Kálmán hangja: Laci bátyám, téged a súlyos, a felette súlyos idegállapotod…

Teleki László: Tegnapelőtt Hajnik Páléknál. Égett, reszketett a kezem, midőn búcsút vettem. Leányukhoz így szóltam: Nézz meg jól, hogy emlékezz rá, milyen volt Teleki Laci… Hányszor kísértett, hívott a halál.

Kossuth hangja: Teleki László szavait idézem: „Egy félbeszakadt hivatás minden hű kebelre nézve nem egyéb egy kettémetszett életnél.”

Teleki László: Félbeszakadt hivatás… Hamisítók!

Deák hangja: Azt tenni, amit lehet. Ötven évig talán… Talán kitart.

Teleki László: Hamisítók közt nem! Nekem nem lehet! Végét vetni!

Pisztolylövés.

daniel7 0617

Jean Helion képe, pinterest.com

Epilógus: Teleki László halálát az Országgyűlés elnöke jelentette be 1861. május 8-a reggelén. Az ülést elnapolták. A konzervatív tábor egyik tekintélyes tagja, gróf Apponyi György országbíró hamarosan ezt írja Szögyén az alkancellárnak: „Teleki László halála nagy és kedvező fordulatot hozhat. Deák roppant teret nyer, s vele lehet haladni…”

felső kép | Jean Helion képe, Pedro Ribeiro Simões, flickr.com