Géher István

OLVASATOK EGY NYITOTT KÖNYVBŐL 

1995 december

OLVASATOK EGY NYITOTT KÖNYVBŐL 

Minden valódi versben van valami titok. Valami, amit nem avval mond ki, amit elmond. Hanem? Ezt keressük, ezért olvasunk verset. Felütjük Rába György Közbeszólás kötetét: két oldalon (84-85.) vajon nyomára juthatunk-e a titoknak? Kezdem az oknyomozást.

Igeidők

Azt mondják rólam vallomásos
költővé alakultam
megöregedtem mi maradt
volna nekem más csak a múltam

Úgy tartják drámának jövő
az ideje de köd előttem
hiába meresztem szemem
bele kell törődjem

A jelen re meg rátekintek
s iszkol máris a drága líra
az ujjak tapasztalatáról
az ember így minek is írna

Legföljebb ha még sikerül
s ha nem meglesz amúgy időn túl
fürkészem otthonomat
ahová léptem úgyis indul

Amikor verset olvasok, minden alkalommal várom a (valódi) Verset. Hogy nyisson rám, nyisson ki, mindig újra. Arra készülök, hogy érjen felkészületlenül, érjen tetten, késztessen tettre.

Az olvasó irodalmi tette: az értelmezés. Úgy teszek, mintha érteném a szöveget, amit elolvastam. Rába György verse arról szól, hogy az öregedő embernek csak a múltja maradt; annak távolából közelíti meg, átlépve jelenen és jövőn, az időn túli, örök otthont. Vagyis pillanatnyilag a hontalanságban honos, a felfüggesztett és kiterjesztett (eljövetelében jelenvaló) köztes-létben, valahol az ami-már-nincs és az ami-még-nincs között. S mivel író, az életét jelentő írásban – itt és most, máris, mégis – az időtlenség grammatikájából kell mondatokat generálnia; oly módon, hogy szövegének mélystruktúrájában voltaképp a létigét ragozza a hol-volttóI a hol-nem-Ieszig.

vecteezy abstract pattern colorful with retro gradient ai generative 23800109

Íme a paradigma. Az első három versszak egy-egy igeidő mellé hegeliánus módszerességgel egy-egy irodalmi műnemet társít: az elbeszélő múlthoz tartozik az epika, a konfliktusban-felsejlő jövőhöz a dráma, az önmagában-teljes jelenhez a líra. Ez a teoretikus megfeleltetés azonban nemigen felelhet meg a lírikusnak, aki érzetekben és érzéki benyomásokban gondolkodik. A versszakok tehát rendre megjelenítenek egy-egy domináns érzékelésmódot: az első a hallást, a második a látást, a harmadik a tapintást. S hol vannak az ízek és szagok? Várjunk türelemmel! Egyelőre még csak tájékozódni próbálunk a rendszerező elvonatkoztatástól a rendhagyó konkrétum felé.

S ehhez máris szükségünk van, bizony, a fülünk, a szemünk és az ujjaink „tapasztalatára”, amikor értelmezni próbáljuk az egyszerűségévei megtévesztő szöveget. Úgy tűnik, evidenciaértékű kijelentések sorakoznak egymás után. De tekintsük meg tüzetesebben: nem inkább egyidejűleg feltételezhető jelentés alternatívák? A jelzésszerűen modern (vagy archaikusan jelzetlen?) írásmód ugyanis elhagyja a központozást. Nem mindegy pedig, hogy ideálisan hová milyen írásjel kerülne: pont? vessző? pontosvessző? kettőspont? gondolatjel? zárójel? felkiáltójel? kérdőjel? A hiányaival rejtjelezett partitúra ránk hagyja, hogy jelöljük be magunk a megfelelőnek vélt beszédtónusokat; azaz, hogy komponáljuk és fejtsük meg legjobb tudásunk szerint a versüzenet valódi értelmét: az ideák dallamát.

furcsán megbiccen

Tudásunk: amit sejthetünk. Hallgatózunk, tapogatózunk. Mit mond az ujjainkon mérhető versritmus? A választott mérték alighanem a félrímes, ötödfeles jambus; a harmadik versszakban ez pontosan ki is ritmizálható; vagy talán váltakozva a négyes-ötödfeles, ahogy a negyedik versszak mutatja. De az első versszak második sora (— — — ꓴ ꓴ — ꓴ) és a második versszak negyedik sora (ꓴ ꓴ — ꓴ — U) furcsán megbiccen, és ettől az elmozdulástól különös hangzatokkal berezonálnak a rímek: „alakultam” – „csak a múltam” … „köd előttem” – „bele kell törődjem”. Az Őszikék botos-kalapos Arany Jánosának elmenőfélből visszavett hangejtését vélem hallani (szinte mintha a heroikusan roskatag taghordozását is látnám!) … és azon túl, a gesztussá tett dikcióban már-már a jeremiádos Adyét. Zamatok és illatok támadnak fel versélvező emlékezetemben. Utólagosan, a megidézett stílustörténeti hajdankor párlatai? Nem tudom. Az is lehet, hogy egy majdani stílustörténés előlegez meg magából egy leheletnyit; a vajákos beszédmóddal (ki tudja) hátha az új-mitologikus, poszt-posztmodern, legifjabb magyar líra üzen.

vecteezy abstract pattern colorful with retro gradient ai generative 23801690

Hallgatjuk, fürkésszük, tapintjuk, ízleljük és szimatoljuk: jelenünkben a múltat és a jövőt. Ahol a három egybeesik, ott lehetetlenség tájékozódni az időben. Ebből az ellehetetlenülésből teremti meg az egyetlen – irodalmon túli, műfajtalan – írás- és létlehetőséget a negyedik versszak. Hiányzó interpunkciója sűrű talány. Hét nem létező irányjelzés igazítja útba a vonakodó értelmet („ha még” … „ha nem” … „amúgy” … „úgyis”) beszédes hiátustól visszhangos hiátusig. Ahová indul, ahol átlép önmagán, ami kinyílik előtte és magába zárja: az már a csönd. Az a titok.

kép | vecteezy.com