Beney Zsuzsa

AHMATOVA RÓZSÁI

2000 szeptember

AHMATOVA RÓZSÁI

Anna Ahmatova, az egyik legnagyobb modern orosz költő, fiatal korában többször is hosszabb időt töltött Párizsban. Egy időszakban intenzív barátságban Modiglianival, az olasz festővel. Emlékirataiból idézem a következő történetet: „Egyszer alighanem félreértettük egymást Modiglianival, elmentem hozzá, de nem találtam otthon; úgy döntöttem, várok néhány percet. A kezemben egy csokor vörös rózsa. A zárt kapu fölött a műterem ablaka nyitva volt. Hogy valamivel agyonüssem az időt, elkezdtem behajigálni az ablakon a virágokat. Nem vártam meg Modiglianit, eljöttem.
nem érti
Amikor találkoztunk, mondta, hogy nem érti, hogyan juthattam a bezárt szobába, amikor a kulcs nála volt. Elmagyaráztam, hogyan történt a dolog. ’Az nem lehet — olyan szépen voltak elrendezve…’”

A történet hitelességében nincs okunk kételkedni. Ahmatova igazmondó költő — ez nem (nem csak) emberi tisztességet, hanem költői, esztétikai kvalitást is jelent. Modigliani pedig, a romantikus klasszicizmus és az ebből kinőtt modernitás és szürrealizmus stilizálási hajlamának határán, eléggé éles szemű és eléggé fogékony volt a „rendezettség” felismerésére. A történet tehát igaz és rejtélyes. Szépségét, romantikáját, és esztétikai érdekességét, tanulságait egyaránt e két tulajdonság koegzisztenciája: az igaznak (mondhatnánk úgy is: a valóságnak) és a rejtélyesnek (a titoknak) egyidejűsége adja.

akhmatova4 (1)

Anna Ahmatova, tigerloaf.files.wordpress.com

Ha most egyetemi órán ülnénk, minden bizonnyal körbekérdezném valamennyi hallgatómat: tegyen fel egy kérdést a történettel kapcsolatban. Valószínűleg ilyesfajta kérdések hangzanának el: nevezhetjük-e a látványt a virágcsokor hermeneutikájának? Valóban volt-e rend, rendszer, mérhetően meghatározható arány a virágok elhelyezkedésében, vagy csak a művész látta önnön érzékei által is megcsalatva művészinek a látványt? S ha ez így volt, vajon miért? Azért-e mert az ő szeme állt be a dolgokban mindig létező arányok felismerésére, vagy mert érzelmei átrendezték a szemével észleltet, a szív által észleltté? Ugyanezt a rendet látta volna akkor is, ha a rózsák történetesen nem vörösek? S ezt azért, mert a szín valóban olyan impresszionáló tényezője a látványnak, hogy átalakítja észlelésünket, vagy mert a szín nem vonatkoztathatja el magát önnön szimbolikájától: nem a színek, hanem az érzelem-felkeltette művészet, a művészetben mindig jelen lévő arányok rendjétől?

Érdekesmilyen szépen voltak elrendezve…

A csendélet műfajának egyik meghatározója az ábrázolt tárgyak összerendezése, de nem ábrázolásuk érdekében (pontosabban nem csak ezért), hanem magáért az ábrázolásért. A tárgyak — rendszerint gyümölcsök, virágok, szárnyasok (érdekes módon többnyire az élő és az élettelen határvidékén elhelyezkedő dolgok) a pompeji csendéletektől a németalföldi mesterek, az impresszionisták-posztimpresszionisták emblémává magasult képein át a posztmodern kor tárgyilag nehezen felismerhető alkotásaiig arra hivatottak, hogy alkalmat adjanak az ábrázolásra. A csendélet formája mesterségesen teremtett látvány, forma, természet — ahogy franciául mondják: nature morte, halott természet. Halott, de a természetes dolgok halála, a természet önnön halálába zártan, és a halál a természeti jelenségekben kifejezve. Valójában a festői szem viszonya a létezést betöltő látványhoz, a világot betöltő dolgokhoz, alakzatokhoz. Megismerés, meglátás, melynek tárgya a dolgok látványa és nem egzisztenciája, nem a különbségtevés élő és halott között. A festő szemének mást jelent élet és halál kérdése, mint a verbális művészet alkotójának. Előbbi nem minősít, nem meditál, nem tudni, hanem látni vágyik. A létezés más aspektusát éli meg, nem kevésbé bonyolultat a gondolatnál, de könnyebben és egyben nehezebben is kifejezhetőt: elsődleges viszonyunkat a világ dolgaihoz.

Ha végsőkig egyszerűsítünk, ezt a viszonyt nevezzük formának.
minden forma
Kevés ilyen általános és ilyen rejtélyes fogalmát ismerjük a létezésnek. Henri Focillon, a század közepének nagy francia művészetfilozófusa A formák élete című könyvében találtam ezt a mondatot: „Balzac írja egyik politikai értekezésében: „Minden forma, az élet maga is forma.” Majd így folytatja: „Nemcsak hogy minden tevékenység annyiban különböztethető és határozható meg, amennyiben formát ölt, amennyiben belerajzolja görbéjét a térbe és az időbe, hanem maga az élet is lényegileg formateremtőként működik. Az élet forma, a forma pedig létmód. Azok a viszonyok, amelyek a természetben a formákat összekapcsolják egymással, semmiképpen sem lehetnek tisztán esetlegesek, s amit természeti életnek nevezünk, úgy tekinthető, mint szükségszerű viszony azok közt a formák közt, amelyek nélkül nem létezhetnék. Ugyanez áll a művészetre is. A formai összefüggések egy művön belül és a művek között olyan rendet alkotnak, amely a világmindenség metaforája.”

Modigliani, arte.it

Modigliani, arte.it

De ha minden forma, akkor mi a jelentősége az „olyan szépen elrendezett” virágoknak? A kérdés, és ez nemcsak a művészetnek, hanem a létezésnek is nagy rejtélye, hogy mit is jelent az: „szépen elrendezett”? Értékesebb-e az egyik forma a másiknál? Alighanem itt válik el a forma ontológiai, esztétikai és szemantikai jelentősége. Hajlamosak vagyunk rá, és joggal, hogy a formában a földi lét transzcendenciájának jelenlétét lássuk. Aki vallásos, nevezheti úgy, hogy Isten keze nyomát a világon, aki nem, Isten érintésének lehetőségét, ekvivalensét létezésünkben. A forma egyszerre természetes, már-már észrevehetetlenül az, és ugyanakkor mindig csodálatra és áhítatra késztető. Ismét Focillont idézem: „Mert a formát valamiféle fényudvar veszi körül. A tér szigorú meghatározója ugyan, de egyszersmind más formákat is sugall. Folytatódik, kiterjeszkedik a képzeletben, vagy inkább mintegy hasadéknak tekintjük, amelyen keresztül egész sereg megszületni vágyó képet bocsáthatunk be abba a bizonytalan birodalomba, amely sem a kiterjedésé, sem a gondolaté.” Emmanuel Levinas ugyanezt, de még egy árnyalattal közelebb a forma metafizikai jelentőségéhez, így fogalmazza: „A tudat önmagához tér vissza, miközben a látványba menekül.”

Igen, a tudat egyszerre merül el a látvány öntudatlanságában, a tiszta észlelésben, a magát-átadás, mondhatnánk úgyis, a világba-merülés áhítatában, és tér vissza a mértékek és arányok mindig csodálatosnak érzékelt jelenségei közé. A mérték pedig a tudat terméke, akár gondolunk rá, akár nem — és ez a kettősség nem az idő egymásutánjában, hanem egy virtuális időben, valójában egyszerre történik. Az emberi szem nem láthat mást, mint formát — sőt, nem láthat mást, mint a dolgok megformált felszínét, a dolgokat tehát semmi más módon, mint a forma öntvényében. Ugyanakkor arra is képes, hogy ezt a formát kívülállóan, nem mint a dolgok attribútumát, hanem mint a dolgok lényegét észlelje, az anyagot sokszor a forma kedvéért megteremtettnek. Egyetlen öntudatlan pillantásban az anyagi létet és a belőle felragyogó szellemet, hiszen a formaadás, és ugyanígy a formábanlátás az emberi szellem egyik legbámulatosabb tulajdonsága.
a formák metafizikája
Rejtélyesnek is mondhatjuk, elsősorban többértelműsége miatt. „Az ikonográfia többféleképpen fogható fel, akár mint formák változása egyazon jelentés körül, akár mint egyazon forma jelentésváltozásai. Mindkét módszer egyaránt rávilágít a két terminus függetlenségére egymástól. Van úgy, hogy a forma szinte mágnesesen vonz magához különböző jelentéseket, de úgy is viselkedhet, mint egy homorú öntőminta, amelybe az ember felváltva különféle anyagokat önt, melyek kényszerűen idomulnak a görbületéhez, s így tesznek szert váratlan jelentésre.” Ismét Focillont idéztem, s ezzel az idézettel ismét a formák metafizikáját kívántam hangsúlyozni. Mert ha most órán lennénk, és ezt azok a tanítványaim, akikkel éveken át együtt dolgoztunk, előre is megmondanák, most visszatérnénk az eredeti szöveghez, elsőnek Ahmatova leírásához, ehhez a különös és sokat sejtető leíráshoz, a képhez, ahogyan egy orosz fiatalasszony nyugodtan vár egy férfit, annak lakása előtt, karjában egy csokor rózsával, és várakozás közben mintegy játszani kezd. Nem egyszerre zúdítja be a csokrot, szerelme jeléül vagy a félreértés miatti indulata záporaként, hanem lassan, türelmesen, az időt másodpercekre tördelve („hogy agyonüsse” — írja), feltehetően minden vörös sziromfolt ívét kiélezve. Ha testi lényével nem is, teste mozdulataival, amelyeket aztán az elrendezés szimbolikája átvesz és továbbsugároz, behatol a szobába. Ugyanaz a szimbolikus mozgás ez, amit majd a festői ecsetvonások rajzolnak a vászonra, vagy a versek ritmusa tesz élővé, amint a papírról felemelkedve dallammá változik, megkülönböztethetetlenül a lefestett látvány tárgyiasságától és a szöveg mondanivalójától.

Mert a hallgatásba rejtett beszédnek micsoda mélységei nyílnak meg ebben a rövid leírásban. Két ember másképpen elmondhatatlan viszonya, közös nyelvük mibenléte, az a közös nyelv, ami képes áthidalni az irodalom és a festészet létformái, az egész emberi életre terjedő létformák közötti különbséget. Sohasem fogjuk megtudni, hogy ez az elrendezettség a mozdulatok öntudatlan harmóniájából, a véletlen játékából, vagy az észlelő szem harmónia-vágyából, netán a pillantás olyan felragyogó öröméből született-e, mely az észlelő lelkiállapotát jelzi. Vagy egy lelkiállapotot, s azt sem tudhatjuk, az ajándékozó vagy az észlelő lelkiállapotát-e? Mindössze annyit tudunk, hogy ez a csodába illő, csodálatosnak érzett jelenség megtörtént, és azt, amit a leírás sodrában alig veszünk észre: hogy ez a megtörténés a papíron ment végbe, egy leírásban, s az, amit benne mi, olvasók csodálatosnak érzünk, mindenekelőtt a leírás formájának varázsa. Olyan, mint egy vers, amelyben a rímet és a ritmust, a költészet hangzó és képi eszközeit a szavak lakonikus rendje, a kép kivágása, az emlékezés régmúltat elénk varázsló tónusa helyettesíti. Próza, melyet nehéz megkülönböztetni a prózában írott vers tulajdonságaitól. A kép elevensége a próza, a lakonikus stílus inkább a vers felé billenti a szöveg jellegét. Ha nem tudnánk is, azt bizonyosan megéreznénk, hogy költő írta. Hadd idézzek még egyszer, utoljára Focillontól, a forma nagy filozófusától: „a jel valamit jelent, ám mihelyt formává válik, arra törekszik, hogy önmagát jelentse, megteremti a maga új jelentését, tartalmat keres magának, és nyelvi minták összekapcsolása, felbontása révén megifjodott életet önt belé.” S próbáljuk meg a szöveget erre a leírt csendéletre, a padlón heverő rózsák elrendezett csendéletére vonatkoztatni: arra a művészeti formára, melynek lényege, hogy szavakkal leírhatatlan, hogy csak a néma szemlélődésben teremtődhet műalkotássá, s amely, mint minden műalkotás, sohasem korlátozódhat egyetlen efogadási lehetőségre. Ahmatova leírásának szépsége (tanulságot is mondhatnék), hogy csendéletet a nyelv művészetével is teremthetünk (mint ahogyan azt más költők és prózaírók is megtették) — igazi közege azonban, mint ahogyan neve is mutatja, a csend, a látvány, s ha leírjuk, ennek a csendnek, látványnak, a nem-verbális formának asszociációja. És vajon van-e olyan művészet, melyet az egymásba átjátszó formák próteuszi közegében éppen a tudatban, a mértékben, a felismert „elrendezettségben”, a szó tudat és ösztön közötti határvidékén meg ne valósíthatnánk?